หมายเลข ID หัวข้อ : 00223058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ "Support by Sony"

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับกับ "Support by Sony" ("แอปพลิเคชัน") แอปพลิเคชัน
  นี้ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการรับการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ และดูเอกสารการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงคู่มือการใช้งานและคำถามและคำตอบ

  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "SONY" "พวกเรา" "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Sony Marketing Inc. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของคุณ บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูล วิธีถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ระยะเวลา
  ที่เราเก็บข้อมูลไว้ สิทธิและทางเลือกที่คุณมี และวิธีติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย

  1. สรุปประเด็นสำคัญ

  2. ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อคุณใช้ Support by Sony

  SONY จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่อธิบายด้านล่าง ข้อมูลบางประเภทนี้อาจถือเป็นข้อมูล
  ส่วนบุคคลตามหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่รวบรวม") และจะรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน

  (i) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ ("อุปกรณ์ที่ติดตั้ง"):

  • รหัสอุปกรณ์ ชื่อรุ่น ชื่อผู้ผลิต
  • ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ
  • รหัสภาษา ประเทศหรือภูมิภาค โซนเวลา

  (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน (รหัสแอปพลิเคชัน รุ่นของแอปพลิเคชัน)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานและประวัติการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

  (iii) ข้อมูลของคุณในแอปพลิเคชัน Support by Sony:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ “รุ่นเป้าหมาย” (ชื่อรุ่น วันที่ซื้อ)
  • ข้อมูลการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการรับการแจ้งเตือนการอัปเดต

  ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายข้างต้นจะได้รับการอัปโหลดพร้อมกับรหัสอุปกรณ์ ซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถจำแนกข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์อื่น ๆ

  SONY จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 3 ด้านล่างนี้ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการมอบคุณสมบัติและฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชันให้แก่คุณ

  3. SONY นำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร

  SONY จะประมวลผลข้อมูลของคุณที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุต่อไปนี้
  (กล่าวโดยชัดเจนคือ SONY จะไม่ประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมไว้ใด ๆ เพื่อมอบฟังก์ชั่นขั้นต่ำของแอปพลิเคชัน เช่น การรับการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการดูเอกสารการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึง คู่มือการใช้งานและคำถามและคำตอบ กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง สำหรับกรณีนี้จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมไว้ไปยัง SONY)

  (1) การแจ้งเตือนการอัปเดตแอปพลิเคชัน

  แต่ละครั้งที่คุณเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง แอปพลิเคชันจะส่ง "คำขอ" ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ SONY เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใด ๆ สำหรับแอปพลิเคชันหรือไม่ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลการอัปเดตหากแอปพลิเคชันควรได้รับการอัปเดต สำหรับการดำเนินการนี้ เราจะใช้เฉพาะรุ่นแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

  โปรดทราบว่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ SONY ในการประมวลผลข้อมูลรุ่นของแอปพลิเคชันของคุณ เพื่อส่งการอัปเดตไปยังแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณนั้น คือการปฏิบัติตามข้อตกลง EULA ที่เรามีร่วมกับคุณ

  (2) การแจ้งเตือนการอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน

  แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน สำหรับการดำเนินการนี้ เราจะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • รหัสอุปกรณ์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นเป้าหมายที่จะรับการแจ้งเตือนการอัปเดต (ชื่อรุ่น วันที่ซื้อ)
  • ข้อมูลการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการรับการแจ้งเตือนการอัปเดต

  โปรดทราบว่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ SONY ในการประมวลผลรหัสอุปกรณ์ ข้อมูลของรุ่นเป้าหมาย และข้อมูลการตั้งค่านั้น คือการปฏิบัติตามข้อตกลง EULA

  (3) การปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ SONY

  SONY จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันและอนาคตของ SONY การปรับปรุงและ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงและ/หรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงฟังก์ชั่นทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งและที่แอปพลิเคชันตรวจพบหรือที่ลง
  ทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน) หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ การดำเนินการปรับปรุง/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะกระทำในระดับ "ทั่วไป" เท่านั้น และไม่ดำเนินการในระดับผู้ใช้แต่ละราย ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรายจึงไม่ใช่เป้าหมาย การดำเนินการนี้จะรวมถึงการดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกการใช้แอป
  - การเสริมฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์เพื่อความสมบูรณ์ของแอป หากเราพบการทำงานที่ผิดปกติหรือปัญหาด้านเทคนิคอื่น ๆ (เช่น ฟังก์ชั่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ) หรือ
  - การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรืออื่น ๆ ตามลำดับ ซึ่งเน้นการตั้งค่า/ฟังก์ชั่นเฉพาะที่หยุดฟังก์ชั่นบางอย่าง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ

  SONY อาจรวบรวมข้อมูลผ่านโมดูลของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซึ่งฝังตัวในแอปพลิเคชัน Support by Sony และใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้
  *อาจมีการส่งข้อมูลที่รวบรวมภายใต้นโยบายนี้ให้แก่ผู้ให้บริการโมดูลแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
  เช่นกัน

  • SONY อาจรวบรวม “ข้อมูลประวัติการใช้งานแอป” และ “ARN อุปกรณ์ปลายทาง” ผ่าน [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน (1)(2)(3)
  • SONY อาจรวบรวม “รหัสอุปกรณ์” และ “โทเค็นการแจ้งเตือน” ผ่าน [Google API (Google, Inc.)] เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน (1)(2)

  4. ใครอีกบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ

  SONY อาจให้ข้อมูลของคุณที่ใช้ติดต่อสื่อสารถึง SONY  และข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้นี้แก่กลุ่มบริษัทของ Sony Corporation และบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

  บริษัทในเครือ SONY
  อาจมีการแบ่งปันและใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้กับบริษัทอื่น ๆ ในเครือ SONY เฉพาะในระดับข้อมูลรวม/ไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง/การพัฒนาตามที่ระบุไว้ในข้อ 3(3) ข้างต้น "บริษัทในเครือ SONY" หมายถึง Sony Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ลำดับสูงสุดของ SONY และนิติบุคคลภายใต้การควบคุมของ Sony Corporation โดย SONY และบริษัทในเครือ SONY เรียกรวมกันว่า "กลุ่มบริษัท SONY" คำว่า "ควบคุม" ในบริบทนี้ หมายถึง การเป็นเจ้าของทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ของอำนาจในการลงคะแนนในบริษัทดังกล่าว หรืออำนาจโดยแท้จริงในการควบคุมการตัดสินใจทางการบริหารของนิติบุคคลดังกล่าว

  ผู้ให้บริการ
  SONY และบริษัทในเครือ SONY อาจใช้ผู้รับเหมาบุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลผล/ผู้ให้บริการ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมไว้ในนามของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยบุคคลที่สามดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการด้านไอทีหรือผู้ให้บริการการโฮสต์
  ข้อมูล

  การโอนกิจการ
  ในกรณีที่ SONY หรือบริษัทในเครือ SONY ขายหรือโอนกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริษัท อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมไว้โดย SONY หรือบริษัทในเครือ SONY ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่เข้าซื้อหรือครอบครองกิจการอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม เราจะยังคงรับรองถึงการรักษาความลับของข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนที่การทำธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้น และหลังจากที่ทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว เราจะลบข้อมูลที่รวบรวมไว้ทันทีที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว

  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ/ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานบังคับใช้
  กฎหมายตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

  บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือที่ปรึกษาภายนอกที่คล้ายกัน เช่น ทนายหรือที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อใช้สิทธิทางกฎหมายของเรา (เช่น บังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน) และเพื่อช่วยเราบรรลุหน้าที่ตามกฎหมาย

  5. การเก็บรักษาข้อมูล การจัดการข้อมูลของคุณ

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ตราบใดคุณยังใช้แอปพลิเคชัน และเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
  หลังจากการใช้งานแอปพลิเคชันครั้งล่าสุด โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้
  แอปพลิเคชันนี้ทำงานอย่างถูกต้อง และเราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างตามกฎหมาย เมื่อ SONY ไม่ต้องการข้อมูลที่รวบรวมไว้อีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำลายหรือถูกลบข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลตามนโยบายการรักษาความ
  ปลอดภัยข้อมูลของ SONY

  6. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศและความยินยอมในการให้ประมวลผล

  ข้อมูลที่รวบรวมไว้จะได้รับการประมวลผล จัดเก็บ และถ่ายโอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ไปยังประเทศ/ภูมิภาคนอกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ หรือมอบข้อมูลใด ๆ ให้กับเรา จะถือว่าคุณเข้าใจอย่างครบถ้วนและยินยอมให้ถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของคุณในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณ
  พำนักและ/หรือเป็นพลเมือง
  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณและในเขตอำนาจศาล
  ต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับด้วยเช่นกัน  เขตอำนาจศาลในต่างประเทศเหล่านี้อาจยังจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานในต่างประเทศ

  7. การรักษาความปลอดภัย

  SONY จะดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด แม้ว่าเราจะพยายามอย่างมากในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งให้แก่เราผ่าน
  แอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่เราจัดเก็บบนระบบของเรา หรือข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบของผู้รับเหมาบุคคลที่สามของเรา

  8. นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

  SONY ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก รวมถึงกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็กในสหรัฐอเมริกา
  และตัวบทกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลใช้บังคับในประเทศอื่น แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ชมทั่วไป แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองและกังวลว่าบุตรหลานของคุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณควรติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง (ข้อ 11)

  9. สิทธิในความเป็นส่วนตัว

  ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมไว้ซึ่ง SONY หรือบริษัทในเครือ SONY เก็บไว้เกี่ยวกับคุณ สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึงสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลที่รวบรวมไว้ซึ่ง SONY หรือบริษัทในเครือ SONY เก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และ/หรือสิทธิในการขอให้ SONY หรือบริษัทในเครือ SONY ปรับปรุง นำออก ทำลาย ลบ ขัดขวาง/จำกัด การประมวลผลและ/หรือการใช้ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ดังกล่าวเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่รวบรวมไว้ดังกล่าวหากข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณอาจยังมีสิทธิที่จะขอให้เรามอบข้อมูลที่รวบรวมไว้บางประเภทให้แก่คุณหรือองค์กรอื่นที่คุณ
  เสนอชื่อ ในรูปแบบข้อมูลที่มีการจัดโครงสร้างและคอมพิวเตอร์อ่านสามารถอ่านได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมไว้ในบางกรณี (โดยเฉพาะในกรณีที่เราไม่ต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อ
  กำหนดอื่น ๆ ทางกฎหมาย) สิทธิเหล่านี้อาจมีจำกัด ตัวอย่างเช่น หากการกระทำการตามคำขอของคุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บหรือมีผลประโยชน์ที่ชอบ
  ด้วยกฎหมายที่สำคัญในการเก็บ หากคุณต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11. ข้อมูลติดต่อ ที่ด้านล่าง

  10. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  SONY จะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SONY โดยการเผยแพร่ประกาศการปรับปรุงแก้ไขบนแอปพลิเคชันอย่างชัดเจน คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยเลือก "การตั้งค่า" > "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในแอปพลิเคชัน

  11. ข้อมูลติดต่อ

  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมไว้ โปรดติดต่อเรา

  หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลของเรา คุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อของเราได้ที่ด้านล่างหรือบนเว็บไซต์กลุ่มบริษัท Sony ในพื้นที่ของคุณได้ที่:
  สหรัฐอเมริกา [และแคนาดา]: privacy@am.sony.com
  ประเทศในทวีปอเมริกานอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา: http://www.sony-latin.com/locale-selector
  แอฟริกาและตะวันออกกลาง: https://www.sony-mea.com/en/locale-selector
  เอเชียและโอเชียเนีย: http://www.sony-asia.com/countryselector.html

  หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับคำถามหรือข้อกังวลของคุณ หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเรา คุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่นในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ ทำงานอยู่ หรือในสถานที่ที่คุณเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น

  ปรับปรุงล่าสุด: 25-06-2020