หมายเลข ID หัวข้อ : 00180627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

การยุติการบริการอัพโหลดจาก VAIO Movie Creator / VAIO Creation / Media Gallery - อัพเดตเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2014-11-14

โปรดรับทราบว่า มีการแก้ไขในวันที่ของการยุติการให้บริการของการประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับ PlayMemories Online.

PlayMemories Online ได้มีการยุติการให้บริการลงไปแล้วในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557.

กรุณาใช้ PlayMemories Home หรือบริการของแต่ละเครือข่ายเพื่อทำการอัพโหลดรูปถ่าย / วิดีโอของท่านหลังจากวันที่ตามที่ได้ระบุไว้แล้วนี้.

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.15-10-2014

ขอขอบคุณท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้เครื่องพีซีของโซนี่.

บริการอัพโหลดจาก VAIO Movie Creator / VAIO Creation / Media Gallery ไปยังแต่ละบริการเครือข่ายจะยุติลงไปตามวันที่ต่อไปนี้:

- 13 พฤศจิกายน 2557: Youtube , Facebook, Snapfish, Picasa, Dailymotion, Photobucket, Shutterfly 
- 1 ธันวาคม 2557: PlayMemories Online

กรุณาใช้ PlayMemories Home หรือบริการของแต่ละเครือข่ายเพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ / วิดีโอของท่าน หลังจากวันที่ตามที่ได้ระบุไว้นี้ไปแล้ว.

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.