หมายเลข ID หัวข้อ : 00058597 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

มีมาตรฐานของฟอร์แมทของวิดีโออะไรบ้างที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก?

  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะใช้มาตรฐานวิดีโอที่แตกต่างกันในการแพร่สัญญาณและแสดงวิดีโอ. มีมาตรฐานวิดีโอหลัก ๆ อยู่ 3 แบบ: National Television System Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), และ Sequential Color and Memory (SECAM). ตารางด้านล่างนี้ จะแสดงรายการของประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานของฟอร์แมทวิดีโอต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละประเทศ.

  ประเทศ มาตรฐานฟอร์แมทของวิดีโอ
  Afghanistan  PAL
  Algeria  PAL
  Antiqua  NTSC
  Argentina  PAL
  Australia  PAL
  Austria  PAL
  Bahrain  PAL
  Bangladesh  PAL
  Barbados  NTSC
  Belgium  PAL
  Bermuda  NTSC
  Brazil  PAL
  Brunei  PAL
  Bulgaria  SECAM
  Canada  NTSC
  Canary Isle  PAL
  Chile  NTSC
  China  PAL
  Colombia  NTSC
  Congo  SECAM
  Costa Rica  NTSC
  Cuba  NTSC
  Cyprus  PAL/SEC