หมายเลข ID หัวข้อ : 00201557 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2019

เมื่อฉันเปลี่ยนโวลลุ่มของทีวีที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Sound Bar, ค่าที่แสดงไม่ใช้ค่าของโวลลุ่มที่ฉันตั้งไว้

  เมื่อท่านสลับการตั้งค่า Speaker Output ของทีวี ระหว่างทีวีและเครื่อง Sound Bar, โวลลุ่มจะสลับไปตามนั้น จึงมีการแสดงค่าที่แตกต่างออกมา.

  ถ้าหากท่านกำลังใช้ทีวีร่วมกับเครื่อง Sound Bar และทำการสลับการตั้งค่า Speaker Output ของทีวี ระหว่างทีวีและเครื่อง Sound Bar, โวลลุ่มจะสลับไปตามนั้น จึงมีการแสดงค่าที่แตกต่างออกมา. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ.

  ตัวอย่างเช่น, เมื่อสลับ เอาท์พุทของลำโพงจากทีวี(ลำโพงในตัว ระดับโวลลุ่ม 40 dB) ไปเป็น Sound Bar, โวลลุ่มที่แสดงจะสลับไปที่ โวลลุ่มของ Sound Bar (20 dB).


  (10 db - 100 db)

  (20 db - 50 db)

  [A] หน้าจอโวลลุ่มของลำโพงในตัวทีวี (40 db)
  [B] หน้าจอโวลลุ่มของ Sound Bar (20 dB)

  หมายเหตุ: 

  ท่านสามารถดูสถานะการนี้ได้เมื่อทำการตั้งค่าต่อไปนี้ โดยมีเครื่อง Sound Bar เชื่อมต่ออยู่กับ Sony BRAVIA.

  • เมื่อทำการสลับ การควบคุมอุปกรณ์ Bravia Link (Control for HDMI) OFF/ON.
  • เมื่อทำการสลับ Speaker Output ของทีวีไปเป็น TV Speakers/Audio System.