หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2020

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากเครื่อง Sound Bar โฮมเธียเตอร์ หรือ ระบบเครื่องเสียงในบ้าน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ ชื่อและการสั่งงานอาจจะแตกต่างกันได้ หรือการตั้งค่าบางอย่างอาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวี หรืออุปกรณ์เสียงนั้น

  1. ในขณะที่ปิดทีวี และ อุปกรณ์เสียง (Sound Bar, Home Theater System, หรือ Home Audio System) ตรวจสอบดูว่าสายระหว่างทีวีและ อุปกรณ์เสียงมีการเชื่อมต่อกันไว้อย่างแน่นหนาดีแล้ว
   หมายเหตุ: ถอดสาย HDMI ออก จากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่

  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าทีวีของท่านมีป้าย ARC หรือ eARC/ARC กำกับบันตัวแจ็ค HDMI

   เมื่อทีวีมีป้าย HDMI (ARC หรือ eARC/ARC) บนตัวแจ็ค HDMI (HDMI IN)

   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI IN (ARC หรือ eARC) บนตัวทีวี
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ ออดิโอนั้น

   แสดงผังการเชื่อมต่อ 

   เมื่อทีวีไม่มีป้าย HDMI (ARC) บนตัวแจ็ค HDMI

   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI INบนตัวทีวี
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ ออดิโอนั้น
   3. เชื่อมต่อสาย ออฟติคอลออดิโอ จาก Optical digital audio out ของทีวีไปยัง OPTICAL IN ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับสาย Optical Digital ได้ ให้ใช้สาย Audio Analog เชื่อมต่อแทน

   แสดงผังการเชื่อมต่อ 

  3. ตรวจสอบดูว่า การตั้งค่า ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีของท่าน มีการตั้ง อุปกรณ์เสียงและ ในทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเอาต์พุตเสียงปลายทางจาก TV Speakers ไปเป็น Audio System
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อทีวีและระบบเสียงด้วยสายอย่างเดียว จะไม่มีเสียงออกมาจากระบบเสียงนั้น

  4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Control for HDMI ของทีวีของท่านและ อุปกรณ์เสียงมีการตั้งไว้เป็น ON
   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีของท่านคือ BRAVIA ให้ตั้ง Control for HDMI (BRAVIA Sync) ไปที่ ON

  5. ในการตั้งค่าของ HDMI สำหรับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน ให้ตั้ง Audio Return Channel (ARC) หรือ TV audio input mode ไปที่ to ON หรือ AUTO
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ ชื่อการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้ หรืออาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของระบบออดิโอนั้น

  6. ถ้าหากโหมดของ ระบบเสียงมีการตั้งไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ TVหรือมีเมนู Home แสดงขึ้นมา จะไม่มีเสียงออกมา กดที่ปุ่ม INPUT หรือ TV บนตัวรีโมทของ อุปกรณ์เสียง จากนั้นตั้งโหมด อินพุตไปที่ TV

  7. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นให้เปิดอุปกรณ์ออดิโอของท่าน

  8. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ TV audio output ไปเป็น PCM และตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาหรือไม่ ถ้าหาก อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้นไม่รองรับออดิโอแบบมีการบีบอัดมา เสียงอาจจะไม่ออกมา ขึ้นอยู่กับชนิดของการส่งสัญญาณหรือวิดีโอนั้น ๆ ตรวจเช็คดูคู่มือทีวีของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม