หมายเลข ID หัวข้อ : 00157190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2020

ฉันไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในเครื่องของฉันได้โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้ PlayMemories Home.

  หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

  กล้องเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย) แต่อาจจะไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการตั้งค่า หรือสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการจะนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อจะดำเนินการผ่านแอคเซสพอยต์ Wi-Fi (เราท์เตอร์ไร้สาย) รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct
  • กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย)เดียวกัน รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าหากกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย)ที่แตกต่างกัน
  • PlayMemories Home Ver. 2.0 และที่ใหม่กว่า รองรับการนำเข้าข้อมูลจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ถ้าหากท่านใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่า Ver. 2.0, ให้อัปเดตไปเป็น เวอร์ชันล่าสุด

  การแก้ปัญหา

  1. ต้องมั่นใจว่ากล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย)เดียวกัน

   ถ้าต้องการนำเข้ารูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับ แอคเซสพอยต์ Wi-Fi (เราท์เตอร์ไร้สาย)เดียวกัน โดยตรวจเช็คดู SSID ของแอคเซสพอยต์ที่ปัจจุบันเชื่อมต่อในกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าแต่ละตัว เชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ที่แตกต่างกัน ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่ออันใดอันหนึ่ง

   หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไม่ให้ขาดจังหวะ ในระหว่างการนำเข้ารูปภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางการเชื่อมต่อไร้สาย,ตรวจเช็คดูความไวของเครื่องรับและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ความไวของเครื่องรับแรงกว่า ถ้าหากความไวของเครื่องรับต่ำ

  2. อัปเดต PlayMemories Home ไปเป็น เวอร์ชันล่าสุด และตรวจเช็คดูสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
   1. ตรวจเช็คดูสถานะการตั้งค่าการนำเข้าของ Wi-Fi จาก Tools-Settingsในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
    1. เลือกที่ Tools - Settings ที่ส่วนบนของหน้าจอ PlayMemories Home เพื่อเปิด หน้าจอ Settings
    2. เลือกที่ Wi-Fi import ทางด้านซ้ายของหน้าจอ Settings และตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆต่อไปนี้

     รูปภาพประกอบ

    3. ต้องมั่นใจว่ามีการเลือก Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files ไว้แล้ว ถ้าไม่ได้เลือกไว้, รูปภาพไม่สามารถจะนำเข้าจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
    4. ต้องมั่นใจว่ามีไอคอนรูปเกราะสีเขียว แสดงอยู่กับ Domain networks(Active) และ Private networks. ถ้าหากไม่มีอะไรแสดงในการตั้งค่าของ Windows firewall, แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
    5. ต้องมั่น่ใจว่า Started แสดงอยู่ ถ้าหาก Start แสดงอยู่ ให้คลิกที่นั้นเพื่อเริ่มบริการสื่อสารนั้น
   2. ต้องมั่นใจว่าประเภทของเครือข่าย(Network classification)ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น คือ Private network หรือ Home network. การสื่อสารทาง Wi-Fi กับกล้อง อาจจะไม่มีในบางประเภทของเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่่ายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

    สำหรับ Windows 10

    1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่ ปุ่มเมนู Start
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Network & Internet.
    4. เลือกที่ Network and Sharing Center.
    5. ตรวจเช็คดูว่าตำแหน่งเครือข่ายมีแสดงใน View your active networks.
    6. ถ้าหากประเภทที่แสดงนั้นเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่่ Private network แสดงขึ้นมา, ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปเป็นPrivate network.

    ขั้นตอนสำหรับทำการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่าย:

    1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่ ปุ่มเมนู Start
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Network & Internet.
    4. เลือกที่ HomeGroup.
    5. เลือกที่ Change Network Location และเลือกที่ Yes.

    สำหรับ Windows 8

    ขั้นตอนสำหรับตรวจเช็คดูประเภทของเครือข่าย:

    1. ขยับเคอร์เซอร์ของเมาส์ ไปที่มุมขวาของหน้าจอ หลังจาก Charms แสดงขึ้นมา คลิกที่ Control Panel.
    2. คลิกที่ Network and Internet และจากนั้น Network and Sharing Center.
    3. ตรวจเช็คดูว่าตำแหน่งเครือข่ายมีแสดงใน View your active networks.
    4. ถ้าหากประเภทที่แสดงนั้นเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่่ Private network แสดงขึ้นมา, ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปเป็นPrivate network.

    ขั้นตอนสำหรับทำการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครือข่าย:

    1. ขยับเคอร์เซอร์ของเมาส์ ไปที่มุมขวาของหน้าจอ หลังจากที่ Charms แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Settings.
    2. หลังจากที่ Settings แสดงขึ้นมา ให้คลืกที่ไอคอนของเครือข่ายนั้น
    3. คลิกขวาที่ชื่อของเครือข่ายที่ปัจจุบันเชื่อมต่ออยู่ เพื่อให้แสดงเมนู จากนั้นให้คลิกที่ Turn sharing on or off สำหรับ การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย, ไอคอนแสดงความแรงของการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมา สำหรับการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย, ไอคอนที่เป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสายจะแสดงขึ้นมา
    4. เมื่อมี Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network? แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, turn on sharing and connect to devices For home or work networks.

    สำหรับ Windows 7

    1. จาก Control panel, ให้คลิกที่ Network and Internet.
    2. คลิกที่ Network and Sharing Center.
    3. ตรวจเช็คดูว่าตำแหน่งเครือข่ายมีแสดงใน View your active networks.
    4. ถ้าหากประเภท มีการแสดงเป็นอันอื่นที่นอกเหนือจาก Home network , ให้คลิกที่ข้อความที่แสดง เพื่อเปลี่ยนไปเป็น Home network.

    สำหรับ Windows Vista

    1. จาก Control panel, คลิกที่ Network and Sharing Center.
    2. คลิกที่ Customize เพื่อตรวจเช็คดูตำแหน่งที่ตั้งของเครือข่ายนั้น
    3. ถ้าหาก Public ถูกเลือกไว้ ให้เปลี่ยนไปที่ Private.
   3. นำเข้ารูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง ลองทำการนำเข้ารูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง
  3. ตรวจเช็คดูซอฟต์แวร์ไฟล์วอลล์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าเครือข่ายในกล้องของท่าน
   1. ปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และจากนั้นตรวจเช็คดูว่าการนำเข้าโดย Wi-Fi มีการเปิดการทำงานไว้แล้ว การปิดซอฟต์แวร์ไฟล์วอลล์รักษาความภัยอาจจะทำให้การนำเข้าทาง Wi-Fi สามารถทำได้ ถ้าหากทำงานได้, กำหนดการตั้งค่าโดยไม่มีการขัดจังหวะพอร์ตต่อไปนี้และจากนั้นเปิดไฟล์วอลล์นั้นอีกครั้ง
    • พอร์ต UDP: 1900
    • TCP พอร์ต: 2869

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของวิธีการปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัย ให้ติดต่อกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของท่าน

   2. รีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย, ลงทะเบียนแอคเซสพอยต์, กำหนดค่าการตั้งค่า PlayMemories Home อีกครั้ง, และจากนั้นตรวจเช็คดูว่าการนำเข้าทาง Wi-Fi สามารถใช้ได้

    ข้อสำคัญ:

    • การรีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย จะคืนค่าข้อมูลของแอคเซสพอยต์ และข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถลงทะเบียนในกล้องนั้นได้ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ท่านจำเป็นต้องเซ็ตแอคเซสพอยต์ในกล้องอีกครั้ง และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB เพื่อดำเนินการ Wi-Fi Import Settings.
    • การรีเซ็ตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย จะทำการคืนค่าการเชื่อมต่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น สำหรับการส่งภาพที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องนี้ไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน ด้วยฟังก์ชัน Smart remote control ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายใหม่อีกครั้งให้กับ กล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน

     หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าของกล้อง วิธีการลงทะเบียนแอคเซสพอยต์ และวิธีดำเนินการ Wi-Fi Import Settings, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น

   3. ปรับแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย) OFF และ ON และตรวจสอบว่ามีการเปิด Wi-Fi import ไว้ ถอดตัว AC Adaptor ออกจากตัวแอคเซสพอยต์(เราท์เตอร์ไร้สาย) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์, และจากนั้นให้เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ เพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง