หมายเลข ID หัวข้อ : 00122025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์, เสียงนอยส์รบกวนจากการทำงานของกล้องจะถูกบันทึกเข้าไปด้วย.

    เรื่องนี้เป็นเพราะการทำงานของกลไกเลนส์และกล้อง; เสียงนอยส์รบกวนจากกลไกการทำงานของชิ้นส่วนภายในอาจจะได้รับการบันทึกเข้าไปด้วย.
    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำการส่ายกล้องขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว และจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว, เสียงนอยส์รบกวนนี้จะได้รับการบันทึกเข้าไปได้อย่างง่ายดาย. ดังนั้น อย่าขยับกล้องอย่างรวดเร็ว, แต่ให้จับไว้ให้มั่นเมื่อท่านบันทึกภาพยนตร์.

    หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้กล้อง, ให้ลองใช้ไมโครโฟนภายนอก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไมโครโฟนภายนอกตัวเลือกเสริม (แยกจำหน่ายให้ต่างหาก). วิธีการนี้จะช่วยลดเสียงนอยส์รบกวนของการทำงานของชิ้นส่วนภายในได้.