หมายเลข ID หัวข้อ : 00180357 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกับ Windows 7 สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ DVD

  ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านทราบถึงผลการทดสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์กับ Windows 7
  เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้กันได้ :

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ฟังค์ชั่น USB streaming ไม่ได้รับการรองรับยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
  • การเชื่อมต่อของ i.LINK ได้รับการทดสอบด้วย Windows Movie Maker.

  สัญลักษณ์:
  O : ใช้งานร่วมกันได้
  X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ∆ : ใช้งานร่วมกันได้กับบางฟังค์ชั่น/บางเงื่อนไข

  USB

  รุ่น

  64-bit

  32-bit

  DCR-DVD100/E X X
  DCR-DVD101/E X X
  DCR-DVD103 ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD106E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD108E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD109E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD110E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD115E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD150E O O*3
  DCR-DVD200/E X X
  DCR-DVD201/E X X
  DCR-DVD203/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD300 X X
  DCR-DVD301 X X
  DCR-DVD305/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD306/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD308/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD310E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD403/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD405/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD406/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD408/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD410E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD450E O O*3
  DCR-DVD505/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD506E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD508E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD510E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD608/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD610/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD650/E O O*3
  DCR-DVD653/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD7/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD703/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD708/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD710/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD755/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD803/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD805/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD808/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD810/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD850/E O O*3
  DCR-DVD905/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD908/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD910/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX1/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX10/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX19E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX20E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX3E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX5/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX7/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX9E ∆*2 ∆*2

  *2 PMB จะใช้สำหรับการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ แต่เวอร์ชั่นที่จัดมาให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้ ใช้งานร่วมกันกับ Windows 7 ไม่ได้ ให้ทำการอัพเดตไปเป็น เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Windows 7 ได้ (ยกเว้นที่เป็น ของ Starter) เพื่อหลีกเลื่ยงปัญหาที่เป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบกับตารางแสดงการใช้งานร่วมกันของซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้และทำตามขั้นตอนการอัพเดตสำหรับแต่ละเวอร์ชั่นแล้ว

  *3 ซอฟต์แวร์ PMB ที่จัดมาให้ ซึ่งต้องใช้ในการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ จะใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่น สตาร์ทเตอร์

  *4 ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ (ImageMixer for HDD Camcorder) ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ จะใช้งานร่วมกับ Windows 7 ไม่ได้ ให้ทำการดาวน์โหลดและใช้ PMB Ver.5.6.01 ที่ใช้งานร่วมกับ Windows 7 ได้ แทน

  ตารางต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้ด้วยกันได้ :
  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
 • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
 • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันในเครื่องทั้งหมด