หมายเลข ID หัวข้อ : 00182058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องการยุติการให้บริการดาวน์โหลดสำหรับ Digital Voice Editor Ver.3.3 – อัพเดตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2017-04-19

ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

การดาวน์โหลดของซอฟต์แวร์ Digital Voice Editor Ver.3.3 ที่ใช้สำหรับการนำเข้า การเล่น และแก้ไขไฟล์ที่บันทึกจากเครื่อง IC recorders ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการยุติลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560.

ผู้ใช้เครื่อง IC recorders สามารถจะใช้ Sound Organizer Ver.1.6 ทดแทนได้.

กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อทำการดาวน์โหลด Sound Organizer Ver.1.6.

ถ้าหากต้องการจะนำเข้าไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปให้กับ Sound Organizer, ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

 

<การลากและวาง (Drag-and-drop)>

1. จากแถบเลื่อนด้านข้าง ให้เลือกที่ library ([Recording Files (Voice)] หรือ [Music]) ในไฟล์ที่ท่านต้องการจะลงทะเบียน.

2. ลากไฟล์นี้ไปวางในรายการไฟล์.

3. คลิกที่ Import หรือ OK.

 

<ระบุไฟล์/โฟลเดอร์>

- นำเข้าไปให้กับ Voice library

1. จากเมนู [File] ด้านบนของหน้าจอ, เลือกที่ Import Recorded Voice File หรือ Import Recorded Audio Folder.

2. เลือก ไฟล์/โฟลเดอร์ที่ท่านต้องการนำเข้า.

3. คลิกที่ Import หรือ OK.

 

- นำเข้าไปให้กับ Music library

1. จากเมนู [File] ด้านบนของหน้าจอ, เลือกที่ Import Music File หรือ Import Music Folder.

2. เลือก ไฟล์/โฟลเดอร์ที่ท่านต้องการนำเข้า.

3. คลิกที่ Import หรือ OK.ประกาศการสิ้นสุดการให้บริการดาวน์โหลดสำหรับ Digital Voice Editor Ver.3.3

15-09-2016

ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา.

การให้บริการดาวน์โหลดของซอฟต์แวร์ Digital Voice Editor Ver.3.3 ที่ใช้สำหรับการนำเข้า การเล่น และ แก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ที่ทำการบันทึกจากเครื่อง IC recorders ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะยุติลงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560. ขอแนะนำว่า ให้ผู้ใช้เครื่อง IC recorders ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ก่อนวันที่ข้างต้นเพื่อสามารถใช้งานต่อไป.