หมายเลข ID หัวข้อ : 00198235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

วิธีการจับคู่หูฟัง Bluetooth กับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ Bluetooth (เครื่อง Walkman, อุปกรณ์โมบาย, PC / Mac หรือ Sony Android TV).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้านี้จะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่หูฟังของท่านกับอุปกรณ์แหล่งจ่ายของท่าน เช่น เครื่อง Walkman, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Sony TV.

การเตรียมพร้อม

ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการจับคู่ , กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มือให้ความช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.
 • วางอุปกรณ์แหล่งจ่ายไว้ในระยะห่างภายใน 1 เมตร (3 ฟุต) ของหูฟัง.
 • ต้องมั่นใจว่า หูฟังและแหล่งกำเนิด Bluetooth มีการชาร์จไฟไว้เพียงพอ.

ขั้นตอนการจับคู่หูฟัง Bluetooth :

 1. กดค้างที่ปุ่ม ปุ่ม เพาเวอร์(เพาเวอร์) นานประมาณ 7 วินาที.
  หมายเหตุ: เมื่อท่านลงทะเบียนอุปกรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อเครื่องมา หรือ ท่านได้ทำการรีเซ็ตหูฟังให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (จะไม่มีข้อมูลของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ในหูฟังนั้น), หูฟังจะสลับไปเป็นโหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.
 2. ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ.
 3. ตรวจสอบว่า ไฟแสดงสถานะมีการกะพริบต่อเนื่องหลังจากที่ท่านปล่อยนิ้วจากปุ่มนั้น. เสียงแนะนำ "BLUETOOTH pairing" (ดำเนินการจับคู่ Bluetooth) จะเล่นออกมา.
 4. ดำเนินการในขั้นตอนการจับคู่ในอุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ เพื่อตรวจหาหูฟัง Bluetooth ของท่าน.
  หมายเหตุ: ทำการจับคู่ให้เสร็จที่อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณภายใน 5 นาที เนื่องจาก โหมดการจับคู่ของหูฟังจะสิ้นสุดลงหลังผ่านไป 5 นาที. ถ้าการจับคู่สิ้นสุดลง ท่านจะต้องเริ่มทำการจับคู่ใหม่.

ขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ Bluetooth:
เลือกอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณของท่านจากรายการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการจับคู่ที่เกี่ยวข้อง.

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจับคู่ Bluetooth

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว, ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่อีกครั้ง, ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 • เมื่อท่านทำการรีเซ็ตการตั้งค่าให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน, ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดถูกลบออกไป.
 • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปหลังการตรวจซ่อม, ฯลฯ.
 • ถ้าหากท่านมีจำนวนของอุปกรณ์ Bluetooth เกินจำนวนสูงสุดที่จะจับคู่ได้ (ประมาณ 8), ข้อมูลการจับคู่ที่เก่าที่สุดจะถูกเขียนทับและแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่อันใหม่ใด ๆ.
 • เมื่อข้อมูลการจับคู่สำหรับหูฟังเฮดเซ็ตถูกลบออกไปจากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ Bluetooth.