หมายเลข ID หัวข้อ : 00103956 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2016

ฉันไม่สามารถติดตั้ง Media Go จาก Setup ที่อยู่ใน Walkman ของฉัน.

    ดาวน์โหลด Media Go จากเว็บไซต์และติดตั้ง.

    Media Go ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์:
    http://mediago.sony.com/enu/download

    หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ Media Go ดูได้ที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
    ซอฟต์แวร์ Media Go อาจจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่อยู่ในรายชื่ออุปกรณ์ แต่ไม่รับประกันการทำงาน ถ้าไม่ได้ระบุในรายชื่อ.