หมายเลข ID หัวข้อ : 00103985 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2015

ฉันต้องการเล่นเพลง High-Resolution โดยใช้ซอฟต์แวร์ Media Go.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  ซอฟต์แวร์ Media Go อาจจะใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ระบุในรายชื่อ. อย่างไรก็ตาม, เราไม่รับประกันการทำงาน ถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อ.

  Media Go (version 2.5 หรือ รุ่นต่อมา) สามารถเล่นเพลง High-Resolution แต่ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าพาร์ทเอาท์พุทของเครื่องคอมพิวเตอร์.
  ถ้าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไม่รองรับ High-Resolution Audio, จะไม่สามารถเล่นเพลงที่มีคุณภาพ High-Resolution ได้.

  การส่งเอาท์พุทของ High-Resolution จากคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อด้วย USB, ให้ตรวจสอบจากคู่มือการใช้งาน.

  หมายเหตุ: Media Go versions 2.5 ถึง 2.7a รองรับการเปิดใช้งานและเอาท์พุทของ High-Resolution, แต่ไม่รองรับ "BitPerfect." (เวอร์ชันของ Media Go ไม่รองรับ WASAPI หรือ ASIO.)
  โดยรูปแบบไฟล์ DSD ถูกแปลงและส่งออกไปในรูปแบบไฟล์ PCM format และไม่สามารถเล่นไฟล์ที่เป็น "native DSD." ได้