หมายเลข ID หัวข้อ : 00199808 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

มีสิ่งใดบ้างที่จะต้องใส่ใจในการใช้การ์ด microSD ? (สำหรับเครื่อง Walkman รุ่นที่รองรับ การ์ด microSD)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับรายการต่าง่ ๆ ต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานและวิธีการตรวจสอบในแต่ละรายการจะแปรผันไปตามเครื่อง Walkman ของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้่งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

 

หมายเหตุทั่วไปในการใช้การ์ด microSD

 • ท่านไม่สามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบจัดเก็บและการ์ด microSD ในเครื่อง Walkman ของท่านได้.
 • ต้องมั่นใจว่าได้ทำการฟอร์แมทการ์ด microSD ในเครื่อง Walkman เท่านั้น.

  หมายเหตุ:

  • การใช้งานของการ์ด microSD ไม่ได้รับการรับประกันว่าจะเป็นปกติ ถ้าหากท่านทำการฟอร์แมทการ์ด microSD นั้นในอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากเครื่อง Walkman (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์).
  • ขั้นตอนการฟอร์แมท จะแตกต่างกันไปตามเครื่อง Walkman ที่ท่านใช้อยู่. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

 

หมายเหตุ เมื่อทำการใส่/ถอด การ์ด microSD

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อทำการใส่/ถอด การ์ด microSD , ให้ระวังในเรื่องต่อไปนี้.

 • เมื่อทำการใส่การ์ด microSD
  เมื่อทำใส่การ์ด microSD เข้าไปในเครื่อง Walkman ของท่าน, ต้องมั่นใจว่าได้เปลี่ยนสถานะของเครื่อง Walkman นั้นไปเป็น Insert/Remove SD Card.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านไม่มีสถานะ[Insert/Remove SD Card] , ให้ใส่การ์ด microSD เข้าไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะ.
  • เมื่อท่านใส่การ์ด microSD , ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ต.
   • เพลงปัจจุบันและเวลาที่เล่นไป
   • เวลาที่เล่นไปของแต่ละวิดีโอ
 • เมื่อถอดการ์ด microSD
  เมื่อถอดการ์ด microSD ออกจากเครื่อง Walkman ของท่าน, ต้องมั่นใจว่าได้ทำการ Unmount การ์ด microSD ออกจากเครื่อง Walkman นั้นหรือ เปลี่ยนสถานะของเครื่อง Walkman นั้นไปเป็น Insert/Remove SD Card.

  หมายเหตุ: เมื่อท่านถอดการ์ด microSD , ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ต.

  • Bookmarks
  • การตั้งค่า Alarm
  • ผลการวิเคราะห์โดย SensMe Channels
  • เพลงปัจจุบันและเวลาที่เล่นไป
  • เวลาที่เล่นไปของแต่ละวิดีโอ

 

หมายเหตุ เมื่อทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ไปให้กับการ์ด microSD

เมื่อทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ไปให้กับการ์ด microSD , ให้ระวังในเรื่องต่อไปนี้.

 • คอนเทนท์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถโอนถ่ายไปให้กับการ์ด microSD ได้.
 • เพื่อทำการโอนถ่ายคอนเทนท์เพลงไปให้กับการ์ด microSD , ท่านจะต้องทำการเลือก SD Card ให้เป็นหน่วยความจำ(หน่วยความจำจัดเก็บ) เพื่อใช้งาน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการเลือกหน่วยความจำ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  หมายเหตุ:

  • หน่วยความจำมีการตั้งไว้เป็นหน่วยจัดเก็บของระบบในเครื่อง Walkman ในตอนที่ซื้อมา.
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman ของท่าน หรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่อง Walkman ของท่าน, ท่านสามารถสลับหน่วยความจำที่จะใช้ได้ในระหว่างที่เครื่อง Walkman นั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • หลังจากที่ท่านสลับหน่วยความจำ(หน่วยความจำจัดเก็บ) ไปเป็น SD Card, ท่านสามารถตรวจสอบขนาดของการ์ด microSD นั้นได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้.
   • Windows: Music Center for PC หรือ Windows Explorer
   • Mac: Content Transfer for Mac หรือ Mac Finder
 • ถ้าหากท่านโอนถ่ายคอนเทนท์เดียวกันไปให้กับทั้งหน่วยจัดเก็บของระบบและการ์ด microSD , คอนเทนท์นั้นจะแสดงการซ้ำกันในเครื่อง Walkman ของท่านเมื่อมีการแสดง แทรค/เพลง ทั้งหมดออกมา.
 • เมื่อท่านทำการโอนถ่ายรายการเล่นไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน, โอนถ่ายรายการเล่นไปให้กับหน่วยความจำเดียวกัน(หน่วยความจำจัดเก็บ) ที่เป็นอันเดียวกันกับที่แทรค/เพลง ในรายการเล่นนั้นเก็บไว้อยู่.
  หมายเหตุ: เครื่อง Walkman นั้นจะรองรับหน่วยจัดเก็บระบบและการ์ด microSD เป็นหน่วยความจำที่แตกต่างกัน. ถ้ารายการเล่่นมีการโอนถ่ายไปให้กับหน่่วยความจำที่แตกต่างไปจากอันที่แทรค/เพลง ในรายการเล่นนั้นจัดเก็บอยู่, แทรค/เพลงต่าง ๆ นั้นจะเป็นการซ้ำซ้อนกันในเครื่อง Walkman นั้น.