หมายเลข ID หัวข้อ : 00201214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ Picture Transfer Protocol (PTP).

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ Picture Transfer Protocol (PTP).

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการในระหว่างที่ล็อกอินเป็นแอดมิน หรือบัญชีที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. ใส่สื่อสำหรับใช้บันทึกที่่มีรูปภาพเข้าไปในกล้อง.
  4. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB connection หรือ Transfer mode ในเมนูของกล้องไปที่ PTP.
  5. ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง ทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

   ข้อสำคัญ: ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB hub หรืออุปกรณ์ USB อื่น --เช่น เครื่องพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด -- และการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ. ตัวกล้องจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์.

  6. ในหน้าต่างของ Scanner and Camera Wizard ให้คลิกที่ปุ่ม Next.
  7. ใน Choose Pictures to Copy, ให้ทำหนึ่งในต่อไปนี้:
   • คลิกเพื่อเลือกแต่ละภาพที่ท่านต้องการจะคัดลอก.
   • คลิกที่ Select All เพื่อเลือกภาพทั้งหมดสำหรับทำการคัดลอก.

   หมายเหตุ: รูปภาพที่เลือกไว้ จะมีเครื่องหมายขีดถูกสีเขียว.

  8. คลิกที่ปุ่ม Next.
  9. ใน Picture Name and Destination , ในช่องของ Type a name for this group of pictures ให้ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ที่รูปภาพต่าง ๆ นั้นจะได้รับการเก็บบันทึกไว้.
  10. ถัดจากช่อง Choose a place to save this group of pictures ให้คลิกที่ปุ่ม Browse.
  11. ในหน้าต่างของ Browse for Folder , ให้คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการจะเก็บบันทึกรูปภาพต่าง ๆ นั้น.
  12. คลิกที่ปุ่ม OK.
  13. ในหน้าต่างของ Scanner and Camera Wizard ให้คลิกที่ปุ่ม Next.

   หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ นั้นจะได้รับการคัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์.

  14. หลังกระบวนการโอนถ่ายเสร็จสิ้นลง ใน Other Options, คลิกเพื่อเลือกที่ Nothing, I'm finished working with these pictures.
  15. คลิกที่ปุ่ม Next.
  16. คลิกที่ปุ่ม Finish.

  ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถทำการโอนถ่ายรูปภาพได้ กรุณาสลับ USB mode ของกล้องไปที่ Normal หรือ Mass Storage และลองทำดูใหม่อีกครั้ง.

  หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น รูปภาพจากกล้องควรจะได้รับการคัดลอกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จแล้ว.