หมายเลข ID หัวข้อ : 00196957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh โดยใช้ การเชื่อมต่อแบบ i.LINK (IEEE 1394)

  ข้อสำคัญ: รายการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับทำในขั้นตอนนี้:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับวิดีโอที่ติดตั้งไว้ เช่น ซอฟต์แวร์ iMovie.
  • เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีการเชื่อมต่อแบบ FireWire serial bus.
  • จะต้องมีสาย i.LINK / FireWire (IEEE 1394) .

  ขั้นตอนสำหรับการโอนถ่ายวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์ iMovie :

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. เปิดซอฟต์แวร์ iMovie ขึ้นมา.
  3. เชื่อมต่อ i.LINK cable เข้ากับ พอร์ต i.LINK บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตอล.
  4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย i.LINK เข้ากับการเชื่อมต่อ FireWire serial bus ในเครื่องคอมพิวเตอร์.

   เมื่อทำการเชื่อมต่อผ่านทาง i.LINK (FireWire)

   รูปภาพประกอบ

   [A] กล้องถ่ายภาพวิดีโอ
   [B] พอร์ต i.LINK (IEEE 1394) (4 ขา)
   [C] พอร์ต FireWire (IEEE 1394) (6 ขา)
   [D] สาย i.LINK (4 ขา <=>6 ขา)
   [E] เครื่องคอมพิวเตอร์

   เมื่อแปลง i.LINK (FireWire) ไปเป็น Thunderbolt

   รูปภาพประกอบ

   [A] กล้องถ่ายภาพวิดีโอ
   [B] พอร์ต i.LINK (IEEE 1394) (4 ขา)
   [C] พอร์ต FireWire (IEEE 1394) (9 ขา)
   [D] พอร์ต Thunderbolt
   [E] สาย i.LINK (4 ขา <=>9 ขา)
   [F] ตัวอะแดปเตอร์ FireWire ไปเป็น Thunderbolt
   [G] เครื่องคอมพิวเตอร์

  5. เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตอลขึ้นมา โดยการสลับสวิทช์ POWER เลือกไปที่โหมด VTR หรือ PLAY/EDIT.

   หมายเหตุ: การตั้งค่าสำหรับการเล่นกลับของกล้องถ่ายภาพวิดีโอจะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่อง. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น. คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.

  6. กรอเทปในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการจะเริ่มต้นนำเข้าวิดีโอนั้น.
  7. ในหน้าต่างของ iMovie, ให้คลิกที่ปุ่ม IMPORT.
  8. เมื่อเสร็จสิ้น, ให้คลิกที่ปุ่ม IMPORT อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน.

  ข้อสำคัญ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการแก้ปัญหาสำหรับการนำเข้าวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ iMovie จะมีอยู่ในหน้าเว็บของ Apple Macintosh ที่ https://support.apple.com/imovie.

  หมายเหตุ: FireWire เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple, ในขณะที่ i.LINK เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony. ทั้งสองเครื่องหมายการค้าจะอ้างอิงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม IEEE 1394 serial bus connection.