หมายเลข ID หัวข้อ : 00112389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับจากกล้อง.

  ให้อ้างอิงกับด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเหล่านี้:

  ข้อผิดพลาด: REINSERT THE MEMORY CARD แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
  ข้อผิดพลาด: NO MEMORY CARD แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
  ข้อผิดพลาด: MEMORY CARD ERROR แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
  ข้อผิดพลาด: C:13:xx ERROR แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .

  • ตรวจเช็คดูว่าชนิดและความจุของการ์ดหน่วยความจำนั้นรองรับโดยกล้องนั้นได้.
   ถ้าหากใส่การ์ดหน่วยความจำที่กล้องรองรับไม่ได้เข้าไป จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา.

   หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือแนะนำการใช้งานสำหรับรายละเอียดในชนิดของการ์ดหน่วยความจำที่รองรับได้.

  • ตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำไม่ได้ถูกเสียบเข้าไปผิดทิศทาง หรือมีการเอียง.
   ทิศทางการเสียบการ์ดหน่วยความจำจะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของการ์ดหน่วยความจำนั้น ๆ . ถ้าหากใส่เข้าไปผิดทิศทางหรือมีการเอียง กล้องบันทึกภาพวิดีโอจะไม่สามารถรองรับการ์ดนั้นได้อย่างถูกต้อง.
   เสียบเข้าไปอย่างตรง ๆ เต็มที่จนได้ยินเสียงคลิก. กดส่วนตรงกลางของขอบที่มองเห็นของการ์ดหน่วยความจำเพื่อใส่เข้าไปตรง ๆ ให้เต็มที่.

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย. ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำใส่เข้าไปเอียง อาจจะทำให้ไม่สามารถถอดออกมาได้.

  ตัวอย่างของการใส่การ์ดหน่่วยความจำ.

  HDR-CX675
  รูปภาพประกอบ

  DSC-TX30
  รูปภาพประกอบ

  [A] ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD , ให้เสียบเข้าไปโดยให้ด้านที่พิมพ์ข้อความหันขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.
  [B] ถ้าหากท่านใช้ สื่อ Memory Stick Micro , ให้เสียบเข้าไปโดยหันด้านที่เป็นขั้วขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในทิศทางที่ควรจะต้องเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไป.

  • ตรวจเช็คดูขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำนั้นว่าต้องไม่สกปรก.
   ถ้าหากขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำสกปรก , อาจจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อที่หลุดหลวม และกล้องบันทึกภาพวิดีโออาจจะไม่สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำนั้นได้อย่างถูกต้อง. ทำความสะอาดขั้วต่อด้วยผ้าที่แห้ง หรือก้านสำลี และจากนั้นให้เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปใหม่.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย. ให้ระมัดระวังไม่สัมผัสหรือปล่อยให้มีวัตถุโลหะมาสัมผัสกับขั้วต่อนั้นได้.

  • ตรวจเช็คดูแถบ Lock ของตัวการ์ดหน่วยความจำนั้น.
   ปัญหานี้อาจจะเกิดได้น้อยมาก จากแถบ Lock ของการ์ดหน่วยความจำนั้น. ถอดการ์ดหน่วยความจำนั้นออกจากตัวกล้องและขยับแถบ Lock ไปที่ตำแหน่ง Lock ชั่วคราว. หลังจากนั้น, ให้ขยับกลับมายังตำแหน่งปลดล็อคเหมือนเดิม.

  รูปภาพประกอบ
  [A] Lock Tab

  • ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งใดผิดปกตกับการ์ดหน่วยความจำนั้นหรือไม่.

   • ปิดกล้อง และถอดและใส่การ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง. จากนั้น เปิดกล้องขึ้นมาเพื่อทำการตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.
   • ถ้าหากท่านมีการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอัน ให้ตรวจเช็คกับอันอื่นดู ว่าได้รับการรองรับอย่างถูกต้องหรือไม่.

  ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำอันอื่นได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง:
  มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะเสียหาย.
  เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปในเครื่องพีซีของท่านเพื่อทำการแบ็คอัปข้อมูล. จากนั้น ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะเกิดการสูญหายได้. การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลออกจากสื่อนั้นอย่างถาวรและไม่สามารถเรียกคืนมาได้อีก

  ถ้าหากมีการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอันไม่ได้รับการรองรับ:
  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.

  • สำหรับข้อความแสดงความผิดพลาด กรุณาตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
   • ถ้ามี MEDIA, เส้นประ(--------), RCVER หรือ รูปภาพประกอบแสดงขึ้นมาเมื่อใช้กล้องแอ็คชัน ให้ดูที่ FAQ ด้านล่าง.
    ข้อผิดพลาด: MEDIA หรือเส้นประ (----), RCVER แสดงบนหน้าจอ LCD .
   • REINSERT MEMORY CARD:ถ้าหากใช้ การ์ด Micro SD กับตัว SD card adaptor, ต้องมั่นใจว่าได้มีการเสียบการ์ด Micro SD นั้นเข้าไปอย่างถูกต้องดีแล้ว.