หมายเลข ID หัวข้อ : 00180318 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับกล้องวิดีโอ DV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์กับ Windows 7.
รายละเอียดของสภาวะแวดล้อมที่สามารถใช้ด้วยกันได้:

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน.
  • ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น.
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง.

หมายเหตุ: 

  • ฟังก์ชั่น USB streaming ไม่ได้รับการรองรับ ยกเว้น แต่จะระบุเป็นอย่างอื่น.
  • การเชื่อมต่อของ i.LINK ได้รับการทดสอบด้วย Windows Movie Maker.

สัญลักษณ์:
O : ใช้งานร่วมกันได้
X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
- : ใช้ด้วยกันไม่ได้

USB (Memory Stick)

i.LINK

รุ่น

64-bit

32-bit

64-bit

32-bit

DCR-HC1000/E O O O O
DCR-HC14E - - O O
DCR-HC15/E - - O O
DCR-HC16E - - O O
DCR-HC17E - - O O
DCR-HC18E - - O O
DCR-HC19E - - O O
DCR-HC20E - - O O
DCR-HC21E - - O O
DCR-HC22E - - O O
DCR-HC23E - - O O
DCR-HC24E - - O O
DCR-HC26/E - - O O
DCR-HC27E - - O O
DCR-HC28/E - - O O
DCR-HC30/E O O O O
DCR-HC32/E O*6 O*6 O O
DCR-HC33E O*6 O*6 O O
DCR-HC35E - - O O
DCR-HC36/E O O O O
DCR-HC37E *7 - - O O
DCR-HC38/E *7 - - O O
DCR-HC39E O*6 O*6 O O
DCR-HC40/E O O O O
DCR-HC42/E O*6 O*6 O O
DCR-HC43/E O*6 O*6 O O
DCR-HC44E O O O O
DCR-HC45E *7 - - O O
DCR-HC46/E O O O O
DCR-HC47E *7 O O O O
DCR-HC48/E *7 O O O O
DCR-HC51E - - O O
DCR-HC52/E - - O O
DCR-HC53E *7 - - O O
DCR-HC54/E *7 - - O O
DCR-HC62/E *7 O O O O
DCR-HC65 O O O O
DCR-HC85/E O O O O
DCR-HC88 O O O O
DCR-HC90/E O*6 O*6 O O
DCR-HC94E O O O O
DCR-HC96/E O O O O
DCR-PC1000/E O*6 O*6 O O
DCR-PC101/E O O O O
DCR-PC103E - - O O
DCR-PC104E - - O O
DCR-PC105/E O O O O
DCR-PC106E - - O O
DCR-PC107E - - O O
DCR-PC108E O O O O
DCR-PC109/E O O O O
DCR-PC110/E X X O O
DCR-PC115/E X X O O
DCR-PC120/E/BT X X O O
DCR-PC330/E O O O O
DCR-PC350/E O O O O
DCR-PC4E - - O O
DCR-PC5/E - - O O
DCR-PC53E O*6 O*6 O O
DCR-PC55/E O*6 O*6 O O
DCR-PC6E - - O O
DCR-PC8E - - O O
DCR-PC9E X X O O
DCR-TRV11/E - - O O
DCR-TRV12E - - O O
DCR-TRV14E - - O O
DCR-TRV15/E - - O O
DCR-TRV16/E - - O O
DCR-TRV17/E X X O O
DCR-TRV18/E O O O O
DCR-TRV19/E - - O O
DCR-TRV20/E - - O O
DCR-TRV22/E O O O O
DCR-TRV24E O O O O
DCR-TRV25/E O O O O
DCR-TRV27/E O O O O
DCR-TRV30/E X X O O
DCR-TRV33/E O O O O
DCR-TRV38/E O O O O
DCR-TRV39 O O O O
DCR-TRV40/E O O O O
DCR-TRV50/E O O O O
DCR-TRV6/E - - O O
DCR-TRV60/E O O O O
DCR-TRV70 O O O O
DCR-TRV75/E O O O O
DCR-TRV80/E O O O O
DCR-TRV940/E O O O O
DCR-TRV950/E O O O O
DCR-VX2000/E - - O O
DCR-VX2100/E - - O O
DCR-VX2200E - - O O
GV-D1000/E X X O O

*6 เมื่อปลดการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอ, ให้เลือกที่ Eject SONY DSC จาก ไอคอน Remove Hardware ที่อยู่ในถาดงาน.
*7 ฟังก์ชั่น USB streaming ได้รับการรองรับโดยการติดตั้งไดร์ฟเวอร์จากแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้ (สำหรับ 32-bit editions เท่านั้น).

 

ตารางต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นถึงผลของการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้ของแต่ละซอฟต์แวร์กับ Windows 7. สภาวะแวดล้อมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้:
  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน.
  • สภาวะแวดล้อมการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นโดยไม่ได้รับการรองรับ.
  • การทำงานไม่ได้รับการประกันในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.
หมายเหตุ:
  • ไม่รองรับ Starter Edition ของ Windows 7 ยกเว้น จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น.
  • สำหรับ 64-bit editions, ซอฟต์แวร์นี้ทำงานในโหมด 32-bit compatibility.

ซอฟต์แวร์

Version

การใช้งานร่วมกันได้ 

หมายเหตุ


64-bit

32-bit 

PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 หรือใหม่กว่า Yes เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557. PMB ได้ทำการยกเลิก แล้วดำเนินการโดย PlayMemories Home.
2.1.03 ~ 3.1.00 No
2.1.02 หรือใหม่กว่า No
Picture Package (PIXELA) All No ใช้เป็นตัวเลือกในการดาวน์โหลดและใช้ PlayMemories Home.
ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 No