หมายเลข ID หัวข้อ : 00181528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

แจ้งประกาศให้กับท่านเจ้าของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล(Digital Still Camera) กล้องถ่ายวิดีโอ(Camcorder), คอมพิวเตอร์มือถือ CLIÉ และกล้องถ่ายวิดีโอสำหรับโปรเฟสชันนอล (Professional Camcorder) (ฟอร์แมท DVCAM)ของ โซนี่ ทุกท่าน

  2014-07-16

  การยุติการซ่อมฟรีของตัว ซีซีดีเซ็นเซอร์ภาพ (CCD image sensor) ที่อยู่นอกการประกัน

  ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนและมีอุปการะคุณต่อผลิตภัณฑ์ของ โซนี่ เสมอมา

  โซนี่ จะทำการยุติการให้การซ่อมฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกการประกัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำหรับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ของโซนี่ที่อยู่ในขอบข่าย ตามที่มีการออกประกาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง “ แจ้งประกาศให้กับท่านเจ้าของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล (Digital Still Camera) กล้องถ่ายวิดีโอ (Camcorder), คอมพิวเตอร์มือถือ CLIÉ และกล้องถ่ายวิดีโอสำหรับโปรเฟสชันนอล (Professional Camcorder) (ฟอร์แมท DVCAM) ของ โซนี่ ทุกท่าน ”.

  โซนี่จะทำการรับซ่อมตัว CCD ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของศูนย์บริการโซนี่ สำหรับการซ่อมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

  ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ของโซนี่ที่อยู่ในขอบข่ายมาทำการตรวจเช็ค หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการบริการตรวจซ่อม ให้คลิกดูที่ลิ้งค์ต่อไปนี้ตามกลุ่มของสินค้า :

  กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
  กล้องถ่ายวิดีโอ
  คอมพิวเตอร์มือถือ CLIÉ (PEG-NZ90/G และ PEG-NZ90/H)
  กล้องถ่ายวิดีโอ สำหรับโปรเฟสชันนอล (ฟอร์แมท DVCAM )

  ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในสถานะการณ์นี้

  (นโยบายการเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับศูนย์บริการของโซนี่ จะได้รับการเก็บรักษา และใช้โดยโซนี่เพื่อการตอบสนองต่อการร้องขอของท่านที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้ ซึ่งก็คือ การบริการซ่อมฟรีตามประกาศนี้ และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการมอบให้กับบริษัทอื่น ที่ซึ่ง โซนี่ มอบหมาย ให้ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งของการบริการนั้น ในเหตุการณ์นี้ โซนี่มั่นใจแล้วว่าบริษัทอื่นนั้น ได้ทำการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ การเก็บรักษา และการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ของท่าน ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบ หรือระงับซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีของการลบ หรือระงับซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถจัดให้การบริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้)