หมายเลข ID หัวข้อ : 00194232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ไม่สามารถส่งออกรูปภาพไปให้กับกล้องโดยใช้ PlayMemories Home ได้. / ภาพยนตร์หรือรูปภาพนิ่ง ที่ส่งออกไปไม่สามารถจะเล่นกลับได้.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • ฟังก์ชันส่งออกจะไม่มีใน PlayMemories Home (Mac).
  • ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ไม่รองรับการส่งออกไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB (ยกเว้นฟอร์แมทที่เป็น AVCHD และ XAVC S ). ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB อาจจะทำการส่งออกไปได้โดยการคัดลอกแบบธรรมดาไปให้กับการ์ดหน่วยความจำ. อย่างไรก็ตาม, กล้องอาจจะไม่รองรับและเล่นกลับไฟล์วิดีโอนั้น.
  • ถ้าหากรูปภาพได้รับการบันทึกโดยใช้อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากกล้องของท่าน:
   ฟอร์แมทสำหรับการบันทึกภาพยนตร์และขนาดของไฟล์ที่สามารถเล่นได้ จะแตกต่างกันไปตามกล้องนั้น. รูปภาพที่ส่งออกอาจจะไม่เล่นกลับได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากกล้องที่ใช้ทำการบันทึกรูปภาพนั้น.
   ให้ส่งออกรูปภาพไปที่กล้องเดียวกันกับที่ท่านใช้บันทึกรูปภาพนั้น.
  • ถ้าหากภาพยนตร์นั้นได้รับการแก้ไขโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ PlayMemories Home:
   ภาพยนตร์นั้นอาจจะไม่เล่นกลับในกล้องนั้น. ท่านอาจจะไม่สามารถส่งออกได้เช่นกัน.
  • ภาพยนตร์ที่แก้ไขมา ในฟอร์แมท MP4 หรือ XAVC S อาจจะไม่สามารถเล่นกลับในกล้องนั้นได้ ถึงแม้ว่า จะสามารถส่งออกไปยังกล้องนั้นได้สำเร็จก็ตาม.
  • ถ้าหากท่านส่งออกไฟล์ XAVC S ไปให้กับกล้อง, ภาพธัมป์เนล อาจจะไม่แสดงในหน้าจอสำหรับเล่นกลับ.
  FAQ ที่เกี่ยวข้อง:
  วิธีการส่งออกรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์.