หมายเลข ID หัวข้อ : 00244457 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

ท่านไม่สามารถนำเข้า วีดีโอที่บันทึกในม้วนเทปได้

    ถ้าหากท่านไม่มี อุปกรณ์ที่สามารถเล่นม้วนเทป วีดีโอได้ ท่านจะไม่สามารถนำเข้า วีดีโอที่บันทึกใน ม้วนเทป วีดีโอไปให้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ ฯลฯ ช่วงเวลาของการสนับสนุนของ กล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้ม้วนเทป วีดีโอได้สิ้นสุดลงไปแล้วพร้อมกับการบริการตรวจซ่อมด้วยเช่นกัน ถ้าหากท่านต้องการจะนำเข้า วีดีโอที่บันทึกไว้ในม้วนเทปวีดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรุณาพิจารณาใช้อุปกรณ์แปลงวีดีโอจากผู้ผลิตบริษัทอื่น หรือท่านอาจจะหาบริการแปลงวีดีโอต่าง ๆ ก็ได้

    ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ