หมายเลข ID หัวข้อ : 00058597 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

มีมาตรฐานของฟอร์แมทของวิดีโออะไรบ้างที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะใช้มาตรฐานวิดีโอที่แตกต่างกันในการแพร่สัญญาณและแสดงวิดีโอ. มีมาตรฐานวิดีโอหลัก ๆ อยู่ 3 แบบ: National Television System Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), และ Sequential Color and Memory (SECAM). ตารางด้านล่างนี้ จะแสดงรายการของประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานของฟอร์แมทวิดีโอต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละประเทศ.

ประเทศ มาตรฐานฟอร์แมทของวิดีโอ
Afghanistan  PAL
Algeria  PAL
Antiqua  NTSC
Argentina  PAL
Australia  PAL
Austria  PAL
Bahrain  PAL
Bangladesh  PAL
Barbados  NTSC
Belgium  PAL
Bermuda  NTSC
Brazil  PAL
Brunei  PAL
Bulgaria  SECAM
Canada  NTSC
Canary Isle  PAL
Chile  NTSC
China  PAL
Colombia  NTSC
Congo  SECAM
Costa Rica  NTSC
Cuba  NTSC
Cyprus  PAL/SEC