หมายเลข ID หัวข้อ : 00151544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ไม่มีเสียงเมื่อใช้ทีวีหรือระบบออดิโอด้วยฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC)

    วิธีแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อฟีเจอร์ ARC ไม่ทำงานและโดยที่ทั้งทีวีและระบบออดิโอต่างก็ใช้งานได้กับ ฟีเจอร์ ARC .

    เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คกับข้อเสนอแนะเหล่านี้.

    • ทีวีและระบบออดิโอจะต้องมีซอฟต์แวร์ล่าสุดติดตั้งไว้. 
    • ต้องมั่นใจว่าตัวเลือก Control for HDMI ของเครื่องทั้งสองต่างก็ตั้งไว้ที่ On ในเมนูระบบ.

      หมายเหตุ:

      • ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำการเปิดตัวเลือก Control for HDMI หรือเพื่อดูว่าเครื่องของท่านรองรับ ARCได้หรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น. 
      • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใช้สายที่เป็น High-speed HDMI อยู่ และมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนากับพอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARC กำกับอยู่ในทั้งสองเครื่อง.
      • ถ้าหากมีเครื่องที่รองรับ ARCได้เพียงเครื่องเดียว, จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องนั้นตามผังรูปภาพที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ เพื่อส่งสัญญาณเสียงจากทีวีไปให้กับระบบออดิโอ.

        ผังการเชื่อมต่อ

      • ทีวีบางเครื่อง ที่มีขั้วอินพุท HDMI หลายอัน จะมีการรองรับฟีเจอร์ ARC นี้ได้เพียงอินพุทเดียว. ในกรณีเหล่านี้ อินพุทจะมีเครื่องหมายกำกับด้วยตัวอักษร ARC.
    • ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต ให้กับทีวี และระบบออดิโอ, ดังต่อไปนี้:
      1. ปิด ทีวี และระบบออดิโอ.
      2. ถอดสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) และสาย HDMI ออกจากทั้งของทีวีและระบบออดิโอ. ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเชื่อมต่อนานประมาณหนึ่งนาที.
      3. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับขั้วอินพุท ARC HDMI ของทีวี และขั้วเอาท์พุท ARC HDMI ของระบบออดิโอ, ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของระบบออดิโอที่ใช้. เครื่องรับ A/V บางเครื่องจะมี Out A และ Out B, ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับ ขั้วเอาท์พุทของ HDMI ARC ของระบบออดิโอ ที่มีป้าย ARC กำกับอยู่.
    • ถ้าหากมีอุปกรณ์ภายนอกของบริษัทอื่นเชื่อมต่ออยู่กับขั้วอินพุทของ ARC HDMI ของเครื่องรับ A/V เช่นกล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือเกมคอนโซล, ต้องมั่นใจว่าได้ถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออก และปล่อยให้มีการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและระบบออดิโออย่างเดียวเท่านั้น( เช่นเครื่องรับ A/V หรือเครื่อง Sound bar).

      หมายเหตุ: อุปกรณ์ของบริษัทอื่นอาจจะทำให้ฟังก์ชัน Control for HDMI ของทีวีและอุปกรณ์ออดิโอนั้นหยุดทำงานได้.

    • สำหรับ Android TV, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.
      • ถ้าหากระบบเสียงใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Dolby Digital หรือ DTS, ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
        1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
        2. เลือกที่   การตั้งค่า.
        3. เลือกที่ Sound หรือ Display & Sound.
        4. เลือกที่ Audio Output.
          หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
        5. เลือกที่ Digital audio out, จากนั้นตั้งไปที่ PCM.
           
      • ดำเนินการ Clear Data หรือ Cache จาก External Input Services Application.
        ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานกับ Android TV ที่ผลิตในปี 2015.
        1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
        2. เลือกที่Settings.
        3. ในกลุ่มของ TV ให้เลือกที่Apps.
        4. เลือกที่ System apps.
        5. เลือกที่ External Input Services.
        6. เลือกที่Clear data และเลือกที่OK.
        7. เลือกที่ Clear cache และเลือกที่ OK.