หมายเลข ID หัวข้อ : 00157388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/09/2016

ไม่มีอุปกรณ์เสริมบางอันมาด้วย.

  จะมีอุปกรณ์เสริมอยู่ที่ด้านหน้าของวัสดุห่อหุ้มดังแสดงในภาพด้านล่าง.

  • รูปของหีบห่อการบรรจุ (ภาพรวม)

  Image

  • รูปของการบรรจุหีบห่อ (ด้านหน้าของวัสดุห่อหุ้ม)

  Image


  [A]: 45 rpm adaptor

  [B]: บานพับครอบกันฝุ่น (Dust cover hinges)

  [C]: ตัวถ่วงน้ำหนัก (Counterweight)