หมายเลข ID หัวข้อ : S500055027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2013

จะใช้งานได้นานเท่าใด ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว ?

เวลาในการใช้งานของตัวเครื่องด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม

    เวลาการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มมีดังต่อไปนี้

    • การเล่นกลับต่อเนื่อง: 8 ชั่วโมง (สูงสุด)
    • การแสตนด์บายต่อเนื่อง: 340 ชั่วโมง (สูงสุด)

    หมายเหตุ: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิแวดล้อมและการใช้งาน