หมายเลข ID หัวข้อ : S500053561 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2012

มีวิธีการอย่างไรในการต่อกับเครือข่าย ?

การต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

  1. บนแทป desktop ไปที่ไอคอน Home 
  2. ในด้านบนมุมขวาของหน้าจอตั้งต้น แทปไปที่ไอคอน Apps & Widgets 
  3. ที่หน้าจอแทป Apps ไปที่ไอคอน Settings 
  4. ที่หน้าจอแทป Settings ใต้แทป Wireless & Networks เพื่อเลือก Wi-Fi
   หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม Wi-Fi ถูกตั้งค่าไปที่ OFF  ให้เปลี่ยนแทปไปที่ ON

  5. ที่หน้าจอแทป Wi-Fi เพื่อเลือกเครือข่ายรับส่งข้อมูลคลื่นความถี่ที่กำหนดไว้
   หมายเหตุ: ถ้าหากการเลือกการรับส่งข้อมูลคลื่นความถี่ที่เป็นแบบต้องการความปลอดภัย เป็นชนิดความปลอดภัยโดยการใช้คีย์บอร์ดแบบออนบอร์ด
  6. ขณะนี้คุณควรจะติดต่อไปเพื่อเลือกเครือข่าย Wi-Fi
   หมายเหตุ: เพื่อตรวจสอบการติดต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่  Wi-Fi checker app