หมายเลข ID หัวข้อ : 00200181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

การชาร์จแบตเตอรี่ไม่เริ่มต้นทำงาน แม้ว่าเครื่อง IC recorder นี้ เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว. ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การชาร์จแบตเตอรี่ไม่เริ่มต้นทำงาน แม้ว่าเครื่อง IC recorder นี้ เชื่อมต่อกับอยู่พอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว.

  ในกรณีต่อไปนี้, จะไม่สามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจในเรื่องต่อไปนี้:

  • ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์. ถ้าต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดร์ดที่ชาร์จไฟใหม่ได้.
    
  • ใส่แบตเตอรี่ด้วยขั้วที่ไม่ถูกต้อง. กรุณาตรวจเช็คขั้วของแบตเตอรี่และใส่เข้าไปให้ถูกทิศทาง.
    
  • USB CHARGE ของ DETAIL MENU ในเมนูมีการตั้งไปที่ OFF. ถ้าต้องการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งไปที่ ON.
    
  • ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์.
    
  • ใช้ USB hub หรือสายต่อขยาย USB. การเชื่อมต่อเครื่อง IC recorder ด้วย USB hub หรือใช้สายต่อขยาย USB ไม่ได้มีการรับประกันว่าจะทำงานได้เป็นปกติ. เชื่อมต่อเครื่อง IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
    
  • มีอุปกรณ์ USB มากกว่าสองตัวเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB มากกว่าสองตัวเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่อาจจะรับการประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ. เชื่อมต่อเฉพาะเครื่อง IC recorder นี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
    
  • เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นปิดอยู่. หลังการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อเครื่อง IC recorder เข้าไป.
    
  • เล่นกลับข้อความหรือไฟล์ต่าง ๆ โดยใช้ลำโพงในเครื่อง. ในระหว่างการเล่นกลับข้อความหรือไฟล์ต่าง ๆ โดยใช้ลำโพงในเครื่อง จะไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ได้ หยุดการเล่นกลับ และจากนั้นให้เชื่อมต่อเครื่อง IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
    
  • หรือ กะพริบในหน้าต่างแสดงผลในเครื่อง IC recorder. ในระหว่าง หรือ กะพริบแทนการแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่/การชาร์จไฟ, แสดงว่าแบตเตอรี่นั้นไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้. ชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่มีช่วงอุณหภูมิจาก 5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส.


  ถ้าหากการชาร์จไฟของแบตเตอรี่ไม่เริ่มต้นขึ้น ถึงแม้จะหลังการตรวจเช็คตามข้างต้นทั้งหมดแล้ว, สาเหตุอาจจะมาจากมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ. กรุณาตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนข้างล่างนี้.

  • ให้ถอดเครื่อง IC recorder ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
    
  • เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วเชื่อมต่อ USB สองอันหรือมากกว่า ให้ลองเชื่อมต่อกับขั้วเชื่อมต่อ USB อันอื่น ๆ ดู.
    
  • ให้ถอดเครื่อง IC recorder ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.


  หมายเหตุ:

  • ในระหว่างการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่, ตัวแสดงสถานะCONNECTING และการชาร์จไฟ จะแสดงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว.
    
  • เมื่อตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟ แสดงเป็น FULL , แสดงว่าการชาร์จแบตเตอรี่นั้นเสร็จสิ้นแล้ว.
   (เวลาการชาร์จไฟ: ประมาณ 4 ชั่วโมง)