หมายเลข ID หัวข้อ : 00263446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

วิธีการทำการรีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset) หรือ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) Google TV

  การรีเซ็ตทีวี จะทำเพื่อคืนสภาวะเริ่มต้นให้กับทีวี ในกรณีที่ทีวี นั้นทำงานไม่เป็นปกติ มีวิธีการรีเซ็ตต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสถานะของทีวีนั้นๆ เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสมตามอาการในทีวีของท่าน:

  ขั้นตอนที่ 1 รีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset)

  ถ้าหากปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับ การใช้งานทีวี ขั้นแรกให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) ให้กับ Android TV™/Google TV ได้อย่างไร? เพื่อดำเนินการ รีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset), และจากนั้นตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

  ขั้นตอนที่ 2 รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset)

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยการ รีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset):

  คำเตือน: การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) จะลบ การตั้งค่าเข้าไปเองของท่านทั้งหมด รวมถึง การตั้งค่าอกโดยผู้ปกครอง และสิ่งต่อไปนี้:

  • บัญชีผู้ใช้ Google
  • ข้อมูล ระบบ และ แอปพลิเตชัน
  • แอปพลิเตชันที่ดาวน์โหลดมา
  • ช่องสัญญาณ
  • การตั้งค่าของเครือข่ายไร้สาย

  ถ้าหากหน้าจอ โฮม (Home) สามารถแสดงได้

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings))
  2. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ระบบ (SYSTEM)
  4. เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)
  5. เลือกไปที่ รีเซ็ต (Reset)
  6. เลือกไปที่ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะหยุด รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกที่ ยกเลิก (Cancel)
  7. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  ถ้าหากหน้าจอ โฮม (Home) ไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP)
  2. เลือกที่ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)
  3. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  4. เลือกที่ การใช้การตั้งค่าเร็ว (Using the Quick Settings)
  5. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  6. เลือกที่ ระบบ (SYSTEM)
  7. เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)
  8. เลือกไปที่ รีเซ็ต (Reset)
  9. เลือกไปที่ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
  10. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)