หมายเลข ID หัวข้อ : 00259641 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

การประหยัดพลังงาน (Power save) ไม่ทำงานใน ILME-FX3

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    การตั้งค่าเริ่มต้นของ เวลาเริ่มต้นประหยัดพลังงาน (Power Save Start Time) อยู่ที่ ปิด (Off) ให้ทำการเปลี่ยนถ้าจำเป็น