ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับมือถือโซนี่ Xperia

  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("โซนี่") ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของโซนี่ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและการผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. การรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทโซนี่ไทยเท่านั้น โดยให้การคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จที่ตัวแทนจำหน่ายออกให้

  2. ผู้ซื้อต้องแสดงผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนพร้อมกับใบเสร็จต้นฉบับที่มีการระบุวันที่ซื้อและหมายเลขสินค้า (IMEI) ของผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากโซนี่ได้ออกให้กับผู้ซื้อสินค้าโซนี่ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการตามการรับประกันหากข้อมูลนี้ถูกลบหรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายในครั้งแรก

  3. หากโซนี่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ การซ่อมแซมจุดบกพร่องหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้ใหม่นี้จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิมหรือเป็นเวลา 90 วันนับจากวันที่ซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่อาจมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้เทียบเท่าหรือปรับสภาพแล้ว ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะถือเป็นทรัพย์สินของโซนี่

  4. ความชำรุดเสียหายอันเกิดจากสาเหตุหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตของการรับประกัน

  - การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานปกติ การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง

  - การเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

  - ผิวพลาสติกภายนอกของเป็นรอยถลอก หรือขีดข่วน จากการใช้งาน

  - ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้เครื่อง

  - ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือน ทำเครื่องตกหล่น หรือ ถูกกดทับ หน้าจอแตก ร้าว งอ

  - การดัดแปลงแก้ไขซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือการซ่อมโดยผู้ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

  - การติดตั้งโปรแกรม เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่มาตรฐานของบริษัท

  - ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ น้ำทะเล ความชื้น หรือสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

  - ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว

  - การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปื้อน

  - ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

  - ความสึกกร่อนของอุปกรณ์ อันเกิดจากสภาพผิดปกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่

  - การใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ของบริษัทฯ

  - เครื่องที่ให้เช่าใช้ หรือเครื่องเช่า

  - อุปกรณ์มือถือซึ่งหมายเลขสินค้า IMEI ถูกเจาะ,ถูกลอกออก หรือ ถูกทำให้ อ่านไม่ออก

  5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดจากสัญญาณของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ การใช้งานในบริเวณจุดอับสัญญาณ การใช้งานในพื้นที่ซึ่งช่องสัญญาณของผู้ให้บริการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

  6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในเรื่องการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน ข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง อีเมล และโปรแกรม หรือคอนเทนต์ ที่ลูกค้าดาวน์โหลดมาเอง โดยลูกค้าต้องทำการสำรองข้อมูลไว้เอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

  7. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความบกพร่องในส่วนของหน้าจอ อาจมีจุดสว่างหรือจุดบอดเล็กๆบนหน้าจอและจะไม่สามารถปรับได้ ซึ่งหากมีจำนวนตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไปโซนี่อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว จุดสว่างหรือจุดบอดน้อยกว่านั้น โซนี่ไม่จำเป็นต้องทำการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ไม่ว่ากรณีใด

  8. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องรับบริการในระยะรับประกัน สามารถติดต่อศูนย์บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 02-715-6100 โทรฟรี (1800) 231-991 แฟกซ์ 02-715-6020 หรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.sony.co.th/section/contactus