หมายเลข ID หัวข้อ : 00239511 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ข้อผิดพลาด: (1002) แสดงขึ้นมาในระหว่างการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

มีข้อความ "An error occurred during the system software update The TV could not check for updates over the network Please check network connections and settings. Error: (1002)" แสดงขึ้นมาในระหว่างการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

    ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อทาง Wi-Fi กรุณาหลีกเลี่ยงจากเครื่องใช้ที่ส่งคลื่นวิทยุออกมา (เช่น เตาอบไมโครเวฟ) ในระหว่างที่ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ หรือเชื่อมต่อเข้ากับ เราเตอร์ของท่านโดยตรงโดยใช้สาย LAN เพื่อหลีกเลี่ยงการรับกวนจากคลื่นวิทยุ

    ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหานี้อยู่อีก ให้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำการ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับ แฟลชไดรฟ์ USB จาก เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony  และจากนั้นทำการติดตั้งตัว อัปเดตให้กับทีวีของท่านโดยใช้ แฟลชไดรฟ์ USB นั้น

    หมายเหตุ: