หมายเลข ID หัวข้อ : 00239435 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ระดับเสียงของเครื่อง Walkman ไม่สามารถทำการปรับได้

    เมื่อ อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetooth (หูฟัง หรือ ลำโพง) ที่ใช้งานร่วมกับ AVRCP ไม่ได้ มีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง Walkman ระดับเสียงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับที่ ระดับเสียงใน เครื่องเล่น Walkman® 
    ในกรณีนี้ ให้ใช้ ระดับเสียงของ อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetoothทำการปรับ ระดับเสียงแทน