หมายเลข ID หัวข้อ : 00236395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

วิธีการปรับวันที่และเวลา (เครื่องที่ไม่ใช่ Android TV™)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คกับ ส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหัวข้อนี้ได้ ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนเหล่านี้

  ตามค่าเริ่มต้น Date และ Time จะได้รับการตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อทีวีรับข้อมูลจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา หรือจาก ระบบเครือข่าย ถ้าหากท่านต้องการจะปรับ การตั้งค่าของ Date หรือ Time ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  หมายเหตุ: สำหรับเครื่องที่เป็น Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการปรับวันและเวลาใน Android TV

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ System Settings ในกลุ่มของ Settings
  3. เลือกที่ Setup
  4. เลือกที่ Clock/Timers
  5. เลือกที่ Clock Set และจากนั้นเลือกรายการที่จะทำการปรับ
  • Auto หรือ Manual: เลือกที่ Manual เพื่อทำการตั้งเวลาเข้าไปด้วยตนเอง (ยกเว้น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 
  • Automatic time zone: การเปิดการทำงานรายการนี้ จะทำให้ท่านสามารถตั้งว่าจะใช้เวลาในโซนที่ท่านอยู่เองโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าหากท่านตั้งรายการนี้ไปเป็น Offเวลาจะแสดงตามเวลาที่แตกต่างที่ตั้งโดย Time Offset
  • Automatic daylight saving time: การเปิดการทำงานของรายการนี้จะทำให้ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสลับระหว่างเวลาฤดูร้อนและฤดูหนาวตามปฏิทินหรือไม่
  • Date: เป็นรายการที่ท่านสามารถจะตั้งวันที่ปัจจุบันเข้าไปได้ด้วยตนเอง (ยกเว้น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
  • Time: เป็นรายการที่ท่านสามารถจะตั้งเวลาปัจจุบันเข้าไปได้ด้วยตนเอง (ยกเว้น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
  • Time Offset: เป็นรายการที่ท่านสามารถจะตั้งโซนเวลาเข้าไปได้ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: ใน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รายการ Date และ Time ไม่สามารถจะทำการเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงโซนเวลา ให้ตั้ง Automatic time zone ไปเป็น Off และ จากนั้นเลือกโซนเวลาใน Time Offset