หมายเลข ID หัวข้อ : 00232261 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2019

ปัญหาเสียง Audio Return Channel (ARC) ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ใน Sony Android TV (รุ่นปี 2016-2018) หลังการอัปเดต Android™ 8.0 Oreo™

  เราได้ทราบว่าท่านอาจจะพบกับปัญหาของเสียง —จากการเชื่อมต่อกับพอร์ต ARC ไปยังเครื่อง Sound Bar เครื่องรับ A/V หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์ของท่าน—เมื่อเปิดทีวีของท่านจากโหมดสแตนด์บาย

  วิศวกรของเรากำลังตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหานี้อยู่ 

  ในระหว่างนี้ กรุณาลองทำการแก้ปัญหาชั่วคราวตามลำดับตัวเลข ถ้าอาการยังคงมีอยู่ เราแนะนำให้ใช้การแก้ปัญหาชั่วคราวอันต่อไปในรายการ

  หมายเหตุ: กรุณาตั้ง Audio system prioritisation ไปเป็น ON ก่อนที่จะทำตามวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวด้านล่างนี้ 
  [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Audio system prioritisation] 

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 1: 

  • ปิด อุปกรณ์เสียงของท่านโดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่องเสียง 
  • ปิดทีวีของท่านโดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรลทีวี
  • เปิดทีวีของท่านโดยใช้ รีโมทของทีวี

  หมายเหตุ: อุปกรณ์เสียงจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ผ่านทางฟังก์ชัน BRAVIA Sync (HDMI CEC) 

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 2:

  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Speakers โดยการไปที่ [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Speakers] > [TV speakers]
  • ปิดทีวีของท่านโดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรลทีวี
  • เปิดทีวีของท่านโดยใช้ รีโมทคอนโทรลของทีวี

  หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Speakers จะสลับไปเป็น [Audio system] โดยอัตโนมัติ จากฟังก์ชัน BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 3:

  • ตั้งตัวเลือกการควบคุม BRAVIA Sync ไปเป็น ON โดยการไปที่ [HOME] > [Settings] > [External inputs] > [BRAVIA Sync settings] > [BRAVIA Sync control] 
  • เลือกที่ [Yes] เมื่อมี [Remove recognized devices from the list] แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: ตัวควบคุม BRAVIA Sync จะปิดลงไป
  • เลือกตัวควบคุม BRAVIA Sync อีกครั้งเพื่อทำการเปิดขึ้นมา
   หมายเหตุ: การเลือกของ Speakers จะสลับไปเป็น [Audio system] โดยอัตโนมัติ

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 4:

  เราขอขอบคุณท่านที่อดทนและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น