หมายเลข ID หัวข้อ : 00230359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

วิธีการอัปเดต GPS Assist Data โดยไม่ใช้ PlayMemories Home

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้องแล้ว และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเวปผ่านทางสาย USB โดยตั้งกล้องไว้ที่โหมด Mass Storage 
  2. ดาวน์โหลดข้อมูล GPS assist อันล่าสุดได้จาก http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat
   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์นี้จะถูกดาวน์โหลดไปที่โฟลเดอร์ Download ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  3. เมื่อไฟล์ assistme.dat ได้รับการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้คัดลอกไปที่โฟลเดอร์ \Private\SONY\GPS ในการ์ดหน่วยความจำ
   หมายเหตุ: ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ \Private\SONY\GPS อยู่ ให้สร้างขึ้นมาใหม่ และคัดลอกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้น
  4. เมื่อท่านถอดสาย USB ออก GPS Assist Data จะมีการอัปเดตในกล้องนั้นโดยอัตโนมัติ
  5. ถ้าหากกล้องมีรายการเมนู Use GPS Assist Data ท่านสามารถจะใช้ทำการตรวจสอบ GPS Assist Data ว่ามีการอัปเดตแล้ว