หมายเลข ID หัวข้อ : 00231039 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

ได้ยินเสียงรบกวนการถูกัน ในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์

ส่วนอื่นๆ ในการสนทนาโทรศัพท์มี เสียงรบกวนมาก

    ท่านอาจจะได้ยินเสียงรบกวนที่เป็นเสียงของการถูกันในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์ได้ ถ้าหาก ไมโครโฟนของตัวเครื่องมีการเสียดสีเข้ากับเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่น
    เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ ให้นำ ไมโครโฟน (A) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัว คอนโทรลเลอร์ให้ออกห่างจากสิ่งใดก็ตามที่จะเสียดสีกันได้


    รูปภาพแสดงตำแหน่งของ ไมโครโฟน(A)

    1. ไมโครโฟน