ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด

  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("โซนี่") ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของโซนี่ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและการผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์โซนี่ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่พร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) ภัยธรรมชาติ (จ) ไฟไหม้ (ฉ) ฟ้าผ่า (ช) มลพิษ (ซ) แมลงหรือสัตว์อื่นๆ (ฌ) การกัดกร่อน (ญ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฎ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากโซนี่ (ฏ) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ฐ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ฑ) การติดตั้ง การตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (ฒ) การรับสัญญาณหรือการปรับเปลี่ยนช่องหรือสถานี (ณ) ส่วนที่เป็นการตกแต่งหรือพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ด) อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองใดๆ (เช่น แบตเตอรี่ เทป ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ต) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือซอฟต์แวร์อื่น และ/หรือ (ถ) กรณีที่หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือหายไป โซนี่และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานผิดไปจากเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • โซนี่ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสีย (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ การประหยัดที่คาดหมายไว้ ค่าความนิยมหรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข) อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ภายใต้การรับประกัน) โดยที่ความรับผิดของโซนี่ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ภายใต้การรับประกัน) จำกัดไว้เพียงค่าใช้จ่ายในการจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากัน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ โซนี่ไม่ต้องรับผิดต่อการรับประกันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างแจ้งชัดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ
  • โซนี่สงวนสิทธิที่ทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอย่างเดียวกันหรือที่เทียบเท่ากัน แทนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโซนี่ โซนี่อาจทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนไม่เป็นการขยายหรือกลับไปเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกจะไปไม่เป็นการขยายหรือกลับไปเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกไปนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกไป การรับประกันที่ขยายออกไปนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในเวลาที่ทำการเปลี่ยน
  • การตัดสินใจของโซนี่ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประะกันจะเป็นที่ยุติ และท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของโซนี่
  • เจ้าของจะต้องรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของตนในขณะที่ขนส่งไปยังและจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของโซนี่ เว้นแต่เป็นการขนส่งโดยโซนี่หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของโซนี่
  • หากผู้ซื้อ ("ท่าน") ร้องขอโซนี่ และโซนี่ตกลงที่จะให้บริการซ่อมแซมใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรับประกัน ท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าเดินทาง รวมทั้งค่าชิ้นส่วนทดแทนที่ใช้ไป ให้แก่โซนี่ ตามอัตราที่โซนี่อาจกำหนดโดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว
  • ในกรณีที่ไม่พบความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์โซนี่ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการของโซนี่และค่าเดินทาง
  • ระยะเวลาการรับประกันคือระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอการรับประกันซึ่งท่านส่งมายังโซนี่ การให้บริการใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์จะไม่ทำให้ระยะเวลาการรับประกันนี้ขยายออกไป
  • ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือจอภาพแอลซีดี และความบกพร่องที่อ้างคือ "จุดบอด" (dead pixels) โซนี่อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องนั้น ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว หากปรากฎจุดบอดเป็นจำนวน 7 จุดขึ้นไป ในกรณีที่มีจำนวนจุดบอดน้อยกว่านี้ โซนี่ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ในทุกกรณี
  • ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือโปรเจคเตอร์วีพีแอลสำหรับกลุ่มธุรกิจ (Business Projector VPL) ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนหลอดไฟแต่ละหลอดได้หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 1,000 ชั่วโมงหรือ 180 วันหลังจากที่ซื้อ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลของโซนี่เพื่อการยืนยันการรับประกันนี้
  • การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้