ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ดของโซนี่

  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("โซนี่") ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของโซนี่ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและการผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์โซนี่ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่พร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) ภัยธรรมชาติ (จ) ไฟไหม้ (ฉ) ฟ้าผ่า (ช) มลพิษ (ซ) แมลงหรือสัตว์อื่นๆ (ฌ) การกัดกร่อน (ญ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฎ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากโซนี่ (ฏ) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ฐ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ฑ) การติดตั้ง การตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (ฒ) การรับสัญญาณหรือการปรับเปลี่ยนช่องหรือสถานี (ณ) ส่วนที่เป็นการตกแต่งหรือพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ด) อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองใดๆ (เช่น แบตเตอรี่ เทป ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ต) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือซอฟต์แวร์อื่น และ/หรือ (ถ) กรณีที่หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือหายไป โซนี่และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานผิดไปจากเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • โซนี่ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสีย (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ ข้อมูล การประหยัดที่คาดหมายไว้ ค่าความนิยมหรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข) อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ภายใต้การรับประกัน) ทั้งนี้ ความรับผิดของโซนี่ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ภายใต้การรับประกัน) จำกัดไว้เพียงค่าใช้จ่ายในการจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากัน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาต ทั้งนี้ โซนี่ไม่ต้องรับผิดต่อการรับประกันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างแจ้งชัดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ
  • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงบริการกู้ข้อมูลในแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ด ซึ่งเป็นบริการที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการกู้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ดในรูปของแฟ้มข้อมูล และการส่งข้อมูลที่กู้ได้นั้นคืนให้แก่ท่าน บริการดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในบริการกู้ข้อมูลในแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ด:
   (i) การตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุซึ่งนำไปสู่การทำงานที่ผิดปกติ
   (ii) การแก้ไขแม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
  • การตัดสินใจของโซนี่ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกันในกรณีที่โซนี่ต้องทำการตัดสินใจโดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่ จะเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของโซนี่
  • โปรดเก็บรักษา ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านได้รับจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่ไว้ และนำมาแสดงพร้อมกับบัตรรับประกัน เพื่อการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์แม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ด และการยืนยันเมื่อจำเป็น
  • การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้