หมายเลข ID หัวข้อ : 00205420 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ฉันสามารถเชื่อมต่อ เสาอากาศ FM ภายนอกได้หรือไม่ ?

    เสาอากาศ FM ภายนอกไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้.
    หากพบปัญหากับความไวในการรับที่ไม่ดี ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

    • วางเครื่องรับในตำแหน่งใหม่ที่อยู่ใกล้กับหน้าต่าง.
    • ยืดสายอากาศไปในทิศทางที่มีการรับสัญญาณได้ดี.