หมายเลข ID หัวข้อ : 00203205 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

ไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอทีวี เมื่อใช้ รีโมทคอนโทรลของ Sound Bar

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อใช้เครื่อง Sound Bar กับ TV input (ไฟ TV บนระบบเป็น ON), การตั้งค่านี้จะไม่มีแสดงบนหน้าจอทีวี.
 การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวีเมื่อท่านใช้ รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar.

  • โหมด Sound
  • Vertical Surround
  • โหมด Voice
  • โหมด Night
  • Volume, subwoofer volume, ฯลฯ.

เพื่อให้แสดงการตั้งค่าของระบบในทีวี ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ทำการตั้งค่าโวลลุ่มโดยใช้ รีโมทคอนโทรลของทีวี เพื่อให้แสดงการตั้งค่าของโวลลุ่ม.
  • เพื่อให้ไม่ให้แสดงการตั้งค่าของโวลลุ่ม ให้กดที่ปุ่ม Home ของรีโมทคอนโทรล ของระบบ, และจากนั้นให้ใช้งานแต่ละปุ่มด้วยหน้าจอเมนูหลัก. ถ้าท่านดูทีวีในครั้งต่อไป, ให้เลือกTV input หลังการตั้งค่านี้เสร็จสิ้น.