หมายเลข ID หัวข้อ : 00202563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/02/2019

เสียงจากบริการในเครือข่าย(เช่น Netflix และ Amazon) ไม่ออกมาจากระบบออดิโอเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth audio.

    เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth audio ที่เป็นไปตามโปรโตคอล A2DP เชื่อมต่อแล้ว, Digital Audio Out (Optical) และHDMI (eARC/ARC) จะถูกปิดลงไป.