หมายเลข ID หัวข้อ : 00202704 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

ไม่มีเสียงจากทั้งลำโพงของทีวี และหูฟัง Bluetooth หรืออุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อกับแจ็คหูฟังของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  • ถ้าหากอุปกรณ์ออดิโอเชื่อมต่อกับแจ็คหูฟังของทีวี

ทีวีไม่สามารถให้เสียงออกมาจากทั้งลำโพงของทีวีและอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อกับแจ็คหูฟังของทีวีได้ในเวลาเดียวกัน.
ถ้าต้องการจะให้มีเสียงออกจากลำโพงของทีวี และอุปกรณ์ออดิโอพร้อมกัน ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ DIGITAL AUDIO OUT.

  • ถ้าหากท่านใช้หูฟัง Bluetooth

ทีวีไม่สามารถจะให้เสียงออกมาจากทั้งลำโพงของทีวีและหูฟัง Bluetooth ได้ในเวลาเดียวกัน.