หมายเลข ID หัวข้อ : 00200963 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

วิธีการใช้งานปุ่มต่าง ๆ ที่แสดงในทีวี ในระหว่างการเล่นเพลงจาก USB

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การใช้งานปุ่มต่าง ๆ ที่แสดงบนทีวี โดยการใช้ปุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้บนตัวรีโมทคอนโทรลของเครื่อง.
เลือกที่ปุ่มต่าง ๆ บนหน้าจอโดยการกดที่ จากนั้นกดที่ปุ่ม  Enter บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

การตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการเล่นกลับเพลงทาง USB , ได้แก่ Play,Pause, Previous, Next, Shuffle play และ Repeat play.

 หมายเหตุ: กดซ้ำ ๆ ทีุ่่ปุ่ม Enter ของตัวรีโมทคอนโทรล จะเป็นการสลับโหมดการเล่นซ้ำ.