หมายเลข ID หัวข้อ : 00200963 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

วิธีการใช้งานปุ่มต่าง ๆ ที่แสดงในทีวี ในระหว่างการเล่นเพลงจาก USB

    การใช้งานปุ่มต่าง ๆ ที่แสดงบนทีวี โดยการใช้ปุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้บนตัวรีโมทคอนโทรลของเครื่อง.
    เลือกที่ปุ่มต่าง ๆ บนหน้าจอโดยการกดที่ จากนั้นกดที่ปุ่ม  Enter บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

    การตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการเล่นกลับเพลงทาง USB , ได้แก่ Play,Pause, Previous, Next, Shuffle play และ Repeat play.

     หมายเหตุ: กดซ้ำ ๆ ทีุ่่ปุ่ม Enter ของตัวรีโมทคอนโทรล จะเป็นการสลับโหมดการเล่นซ้ำ.