หมายเลข ID หัวข้อ : 00200682 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2018

การเชื่อมต่อทาง Bluetooth กับตัวเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ ทีวี มีความล้มเหลว

    หลังจากที่ตัวเครื่องและทีวีเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ Bluetooth, ตัวเครื่องจะจำทีวี สำหรับเชื่อมต่อ. แม้จะทำการสลับฟังก์ชัน Bluetooth , ตัวเครื่องอาจจะเชื่อมต่อกับทีวีนั้นและไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ือื่น ๆ ที่นอกเหนือจากทีวีได้.
    ในกรณีนี้, ให้ลองกดค้างปุ่ม BLUETOOTHของตัวเครื่องไว้นาน 2 วินาที.

    หมายเหตุ: ถ้าจะเชื่อมต่อกับทีวีใหม่, จำเป็นต้องเลือกตัวเครื่องจากรายการของอุปกรณ์ Bluetooth ในทีวีนั้น. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการสั่งงาน ให้ดูที่คู่มือการใช้งานของทีวีนั้นของท่าน.