หมายเลข ID หัวข้อ : 00198764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

ข้อผิดพลาด: This device can perform faster(อุปกรณ์นี้สามารถจะทำงานได้เร็วขึ้น)

    ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาด"This device can perform faster" แสดงขึ้นมา เมื่อท่านเสียบอุปกรณ์ จัดเก็บ Micro Vault ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ USB 3.0 เข้าไปในพอร์ตที่ใช้งานร่วมกันได้กับ พอร์ต USB 3.0 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน,ตัวอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นอาจจะไม่ได้เสียบเข้าไปในพอร์ต USB นั้นอย่างเต็มที่.
    เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้, ให้ถอดอุปกรณ์จัดเก็บนั้นออกก่อน และเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้เข้าไปลึกที่สุดในพอร์ต USB นั้นเท่าที่จะทำได้ โดยใช้แรงพอประมาณ.