หมายเลข ID หัวข้อ : 00200344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ระดับโวลลุ่มเครื่องเสียงสเตอริโอลดลงเมื่อฉันเริ่มเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายผ่านทาง Bluetooth.

ฉันจะเพิ่มระดับโวลลุมของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ของฉันได้อย่างไร เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายของฉันผ่านทาง Bluetooth?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโวลลุ่มของแอปพลิเคชัน Music Center, โวลลุ่มอาจจะมีการลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเริ่มใช้อุปกรณ์โมบายของท่าน.
ถ้าหากท่านคิดว่าโวลลุ่มของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ลดลงเมื่อทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้ปรับที่โวลลุ่มของอุปกรณ์โมบายนั้นแทนที่จะใช้เพียงของแอปพลิเคชัน Music Center.