หมายเลข ID หัวข้อ : 00200187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

ข้อผิดพลาด: 48 แสดงขึ้นมาเมื่อฉันทำการอัปเดต Featured Apps.

    ความผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านอัปเดต Featured Apps และบริการเครือข่ายไม่สามารถจะเข้าถึงได้.
    เนื่องจากสิ่งนี้, ความผิดพลาดนี้จะแสดงออกมาด้วยเช่นกัน เมื่อท่านทำการอัปเดต Featured Apps จากประเทศ/ภูมิภาค ที่ไม่รองรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น.