หมายเลข ID หัวข้อ : 00199769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

เครื่องเล่น Blu-ray Disc รองรับ การเล่น HDR internet video หรือไม่?

    เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้รองรับการเล่น HDR สำหรับ Netflix และ Amazon*ได้.

    *มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น