หมายเลข ID หัวข้อ : 00199769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

เครื่องเล่น Blu-ray Disc รองรับ การเล่น HDR internet video หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับบางเครื่องเท่านั้น.
กรุณาตรวจเช็คในส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ที่ใช้ได้ ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้รองรับการเล่น HDR สำหรับ Netflix และ Amazon ได้.