หมายเลข ID หัวข้อ : 00196800 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

WF-1000X ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้แอป Headphones Connect ในอุปกรณ์ iOS

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อาการนี้สามารถแก้ได้โดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่.

สำหรับรายละเอียดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้:
อัปเดตเฟิร์มแวร์ 1.0.7 สำหรับ WF-1000X

หมายเหตุ: ในกรณีของ iPhones, iPads, หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Bluetooth AAC codec ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่โหมด Priority on sound quality (ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงเป็นอันดับแรก) เท่านั้น.