หมายเลข ID หัวข้อ : 00191253 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

บางครั้งการตอบสนองของรีโมทคอนโทรลของทีวีก็ไม่ดี. (สำหรับ BRAVIA TV บางรุ่นที่ออกในปี 2017 และ 2018)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

ลองทำตามดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขอาการให้ดีขึ้น.

  1. ตรวจเช็คดูว่าไม่มีอะไรปกคลุมช่องรับสัญญาณเซ็นเซอร์ของตัวรีโมทของทีวี.
  2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรล และใส่เข้าไปใหม่หลังจากที่ผ่านไปแล้วหนึ่งนาที.
  3. ถอดปลั๊กของทีวีออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่.
  4. ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยของอันใหม่. เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ถอดอันเก่าออกจากตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้ใส่อันใหม่เข้าไปหลังจากนั้นอีกหนึ่งนาที.

หมายเหตุ: การถอดแบตเตอรี่และทำการดิสชาร์จนานหนึ่งนาที เพื่อทำการรีเซ็ตตัวรีโมทคอนโทรล.