หมายเลข ID หัวข้อ : 00187718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

ไม่มีการตอบสนองเมื่อกดปุ่ม.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตัวทางด้านซ้ายและขวาของชุดเฮดเซ็ต ว่ามีการเปิดเพาเวอร์ไว้แล้ว.
  2. ตรวจเช็คดูว่าการเชื่อมต่อของ Bluetooth ไม่ได้ถูกตัดออกไป. ถ้าหากถูกตัดไป ให้ลองทำการเชื่อมต่อใหม่จาก Bluetooth.
  3. ถ้าหากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตชุดเฮดเซ็ตนั้นใหม่.
   รีเซ็ตชุดเฮดเซ็ตนั้นโดยการใส่เข้าไปที่กล่องสำหรับชาร์จไฟ และทำการชาร์จไฟให้.
  4. ถ้าหากยังแก้ปัญหาไม่ได้หลังการรีเซ็ต, ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการตั้งค่าหูฟังนั้นให้เป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
   1. ถอดชุดเฮดเซ็ตออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ.
   2. กดค้างที่ปุ่มที่ตัวด้านซ้ายนาน 2 วินาที และทำการปิดชุดเฮดเซ็ตนั้นลงไป.
   3. กดค้างที่ปุ่มของทั้งสองที่ตัวทางด้านขวาและตัวทางด้านซ้าย นาน 15 วินาที.
    ไฟแสดง(สีแดง)จะเข้าสู่สภาวะการกระพริบ จากนั้นไฟแสดง(สีน้ำเงิน)จะกระพริบ 4 ครั้ง, และชุดเฮดเซ็ตจะถูกรีเซ็ตไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน. 
    ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบไป. ในกรณีนี้, ให้ทำการลบข้อมูลการจับคู่สำหรับชุดเฮดเซ็ตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นออกไป จากนั้นให้ทำการจับคู่ชุดเฮดเซ็ตกับอุปกรณ์นั้นใหม่อีกครั้ง.